Sprzeciw pracownic_ków kultury wobec czystek etnicznych i strategii kolonialnych Izraela [LIST]

Na stronie Change.org powstała petycja solidarnościowa pracowniczek i pracowników kultury z Palestynkami i Palestyńczykami. Zebrano już ponad 500 podpisów. „Jako pracowniczki i pracownicy kultury stajemy solidarnie z Palestynkami i Palestyńczykami w ich walce o życie w godności i prawo do samostanowienia, wobec kolonialno-osadniczego państwa Izrael — bez narzucania im naszego wyobrażenia, w jaki sposób mają nazywać swoją walkę”.  List można podpisać tutaj.

fot. Robert Kuszyński, OKO.press

Treść Listu:

Jako pracowniczki i pracownicy kultury stajemy solidarnie z Palestynkami i Palestyńczykami w ich walce o życie w godności i prawo do samostanowienia, wobec kolonialno-osadniczego państwa Izrael — bez narzucania im naszego wyobrażenia, w jaki sposób mają nazywać swoją walkę.

Nie chcemy by nasze milczenie stało się częścią ‘strategicznego zapomnienia’ historii skolonizowanych (1) oraz uciszania czy zawłaszczania głosów tych, którzy sprzeciwiają się trwającej od lat niesprawiedliwości i kolonialnej ‘polityce fragmentacji’(2) wobec Palestyńczyków, którą grono ekspertów i organizacji prawno-człowieczych określa już mianem apartheidu. Dysproporcja sił między Państwem Izrael a palestyńskimi rodzinami przymusowo wydalanymi ze swoich domów w Jerozolimie, Palestynkami i Palestyńczykami demonstrującymi w miastach jak Hajfa, Nazaret, Lydd czy Jafa, a wreszcie pomiędzy bombardowanymi w Strefie Gazy a państwem Izraela, jest nie do zignorowania.

Szczególnie obserwując, w jaki sposób media rządowe jak i komercyjne, zagraniczne i polskie raportują o „zamieszkach”, „starciach” czy „konflikcie” bez krytycznej analizy źródeł, normalizując w ten sposób popełniane zbrodnie wojenne, rasizm i opresję państwową wobec palestyńskich obywateli i rezydentów i podłączają się do narracji sprzyjającej agresorom bez oddania podstawowego prawa prześladowanym do obrony przed niesprawiedliwością czy mówienia we własnym imieniu.

W najbliższą sobotę, 15 maja, będzie miała miejsce już 73. rocznica Nakby(3), obchodzona co roku, by upamiętnić ‘tragedię’ narodu palestyńskiego wydalonego z ziem, które obecnie stanowią terytorium państwa Izrael. W następstwie wydarzeń z 1948 roku (i kontynuowanej polityce Państwa Izrael) Palestynki i Palestyńczycy zostali zmuszeni do różnych form opresyjnego systemu pomocy humanitarnej, zależności, dyskryminacji wojskowego reżimu kontrolującego i wpływającego na każdy aspekt życia obecnych i kolejnych pokoleń.

Izrael wykorzystuje kulturę by wesprzeć propagandę państwa w celu ukrywania, normalizowania lub usprawiedliwiania swojego reżimu okupacyjnego, kolonializmu osadniczego i apartheidu wobec narodu palestyńskiego.

Czerpiąc inspirację z globalnych ruchów ku sprawiedliwości — zaangażowanych w wykorzenienie rasizmu, faszyzmu, imperializmu i apartheidu — nie możemy pozostać obojętne/-i na sytuację obywatelek i obywateli Palestyny. Żaden koncert, spektakl, wymiana artystyczna czy możliwość rozwoju kariery zawodowej nie jest ważniejsza od prawa do życia. Nasz udział w turystyce, kulturze i/lub programach rządowych to współtworzenie fałszywego wrażenia, że Izrael jest jedyną demokracją w regionie i krajem jak każdy inny. Ta hipokryzja musi się skończyć. W codzienności kolonialnej opresji, jaka nadal ma miejsce w Palestynie aż po dziś, nie ma miejsca na neutralność. Milczenie obserwatorów zawsze sprzyja narracji oprawców.

Wzywamy artystki i artystów, pracowniczki i pracowników kultury, a także organizacje kulturalne, w tym związki i stowarzyszenia, do wyrażenia solidarności z Palestynkami i Palestyńczykami — chociażby na swoich kanałach w mediach społecznościowych poprzez użycie hasztagów: #SaveSheikhJarrah, #SaveGaza, #SavePalestine, #FreePalestine, oraz pracy na rzecz bojkotowania i odwołania wydarzeń, porozumień lub projektów z udziałem Państwa Izrael, w tym jego instytucji kulturalnych. Instytucje, które przez swoje milczenie lub aktywny udział we wspieraniu, usprawiedliwianiu i wybielaniu izraelskiej agresji zaprzeczają prawom człowieka i przymykają oczy na czystki etniczne.


(1) Zob. Rashid Khalidi, The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017, Metropolitan Books Henry Holt and Company, New York, 2020.
(2) Fragmentacja ludności palestyńskiej – mieszkającej na terenach okupowanych (Zachodni Brzeg, Strefa Gazy i Jerozolima), w samym Izraelu oraz w diasporze i obozach uchodźczych państw ościennych – jest realizowana przez Izrael poprzez różne narzędzia polityczne i prawne w celu utrzymania dominacji nad ludnością palestyńską niezależnie od jej miejsca zamieszkania, taki system dyskryminacji prawo międzynarodwe określa mianem apartheidu, zgodnie z analizą ekspertów R. Falk i V. Tilly (2017), uzupełnionej późniejszymi raportami organizacji prawnoczłowieczych jak Al-Haq et all (2018)Human Rights Watch (2021), B’Tselem (2021)Yesh Din (2020), czy w komunikacie Specjalnych Sprawozdawców ONZ w 2020.
(3) Nakba (tł. katastrofa) — określenie na przymusowe wysiedlenia i ‘czystki etniczne’, które przetoczyły się na terenie historycznej Palestyny w 1948 roku, w celu przejęcia terytorium pod nowe państwo Izrael bez arabskiej ludności miejscowej; w każdą rocznicę Palestyńczycy upamiętniają kolonialną spuściznę Nakby, którą obserwujemy do dziś. Zob. Al-Haq, The Nakba at 72: A Legacy of Settler-Colonialism & Apartheid over the Palestinian People, 2020.

SOLIDARNOŚĆ Z PALESTYNĄ

(lista podpisów na dole)


Cultural workers in solidarity with Palestinians, against the ethnic cleansing and colonial strategies of the state of Israel.

As cultural workers, we stand in solidarity with Palestinians, supporting their struggle for a dignified life and self-determination against the settler-colonial state of Israel, without imposing on them our ideas on how they are supposed to call their struggle.

We do not wish for our silence to become a part of the ‚strategic oblivion’ of the history of colonised(1) and to contribute to silencing or taking over the voices of those who oppose years of injustice and the settler-colonial strategy of fragmentation(2) against Palestinians that has been already diagnosed as apartheid according to several human rights experts and organisations. The disproportion power between the State of Israel and Palestinian families being forcefully expelled from their homes in Jerusalem, Palestinian women and men demonstrating in cities including  Haifa, Nazareth, Lydda (Lod) and Jaffa, and in particular between Palestinians being bombed in Gaza Strip cannot be ignored. Especially while watching how governmental and commercial media, both international and Polish, keep reporting about „riots”, „clashes” or „conflict” without a critical analysis of the sources thus normalising committed war crimes, racism and state oppression towards Palestinians. We oppose such a narrative that supports the oppressor and not allowing the oppressed their right to defend themselves against injustice or speaking for themselves.

On Saturday, 15th May, the 73rd anniversary of the Nakba(3) is commemorated; it is celebrated every year to remember the catastrophy of the Palestinian people who got expelled from their land that is now occupied by the State of Israel. In the aftermath of the events of 1948  (and the continued oppression by the State of Israel), Palestinians got forced into various oppressive systems of humanitarian aid, dependence, discrimination and a military regime controlling and subjugating every aspect of Palestinian lives and future generations.

Israel uses culture to support the state propaganda to whitewash, normalise and justify their occupation regime, settler-colonialism and apartheid against the Palestinian people.

Drawing inspiration from global justice movements – engaged in fighting against racism, fascism, imperialism and apartheid – we cannot stay indifferent to the situation of Palestinians. No concert, play, artistic exchange nor chance of career development shall be more important than the right to life. Our participation in tourism, culture and government programs means co-creating a false impression that Israel is the only democratic state in the region and a country like any other. This hypocrisy has to stop. There is no place for neutrality in everyday colonial oppression that takes place in Palestine to this day. The silence of the observers always favours the narrative of the oppressors.

We are calling on artists, cultural workers as well as cultural organisations including unions and associations, to show solidarity with Palestinians – including on their social media channels through using hashtags: #SaveSheikhJarrah, #SaveGaza, #SavePalestine #FreePalestine. We are calling on artists, cultural workers as well as cultural organisations including unions and associations to boycott and divest from events, agreements or projects involving the state of  Israel, including its cultural institutions. Institutions that choose silence in situations of oppression support,  justify and whitewash the Israeli state aggression and deny the rights of Palestinians by turning a blind eye to forced expulsion and ethnic cleansing.

(1) See Rashid Khalidi, The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017, Metropolitan Books Henry Holt and Company, New York, 2020.
(2) Strategic fragmentation of Palestinian people – who live in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, as citizens and residents in Israel, and as refugees and diaspora through different bodies of laws and discriminatory practices and policies in order to maintain the domination through the control demographics, daily life and right to entry to Israel, was diagnosed by human rigths experts and organisation as amounting to the crime of apartheid forbidded in the international law. See z Analysis of Richard Falk and Virginia Tilly (2017), developed further by reports of human rights groups such as  Al-Haq et all (2018), Human Rights Watch (2021), B’Tselem (2021), Yesh Din (2020), or recent Statement from The UN Special Rapporteurs in 2020.
(3)  See Al-Haq, The Nakba at 72: A Legacy of Settler-Colonialism & Apartheid over the Palestinian People, 2020..

SOLIDARITY WITH PALESTINE

Weronika Wysocka, artystka
Mateusz Kowalczyk, artysta
Karolina Grzywnowicz, artystka
Agnieszka Polska, artystka
Kuba Rudziński, grafik
Weronika Zalewska, artystka
Natalia Sielewicz, kuratorka
Jan Jurczak, artysta
Olga Roszkowska, artystka
Jędrzej Nowicki, fotograf
Katarzyna Wojtczak, artystka
Agata Grzybowska, fotografka
Julia Golachowska, artystka
Rafał Żwirek, artysta
Kaja Kusztra, artystka, graficzka
Martyna Miller, artystka
Wiktoria Walendzik, artystka
Dominika Olszowy, artystka
Paweł Starzec, fotograf
Filipka Rutkowska, performerka
Gregor Różański, artysta
Kamil Pierwszy, intelektualista
Zuza Piekoszewska, artystka
Franciszek Orłowski, artysta/kurator
Jan Eustachy Wolski, artysta
Krzysztof Grzybacz, artysta
Maciej Nowacki, artysta
Njeri Muhoro, artystka
Jan Możdżyński, artysta
Antoni Burzyński, kurator
Marta Kołakowska, galerzystka
Romuald Demidenko, kurator
Rafał Śliwa, kurator
Wojciech Mazan, architekt
Piotr Matosek, projektant
Paulina Tyro-Niezgoda, projektantka
Maryna Sakowska, artystka
Zuzanna Piontke, koordynatorka/aktywistka
Gosia Stolińska, projektantka
Yulia Krivich, artystka
Michalina Sablik, kuratorka
Marcin Polak, artysta/kurator
Arek Pasożyt, artysta/aktywista/edukator
Jagoda Dobecka, artystka
Anna Sidoruk, koordynatorka
Ada Piekarska, kuratorka
Maria Beburia, pracowniczka kultury
Łukaszka Staszkiewicz, osoba zajmująca się kulturą wizualną
Marta Romankiv, artystka
Łukasz Surowiec, artysta
Piotr Bujak, artysta
Taras Gembik, pracownik kultury
Bogna Stefańska, pracowniczka kultury, historyczka sztuki
Jakub Depczyński, pracownik kultury, historyk sztuki
Agnieszka Róż, pracowniczka kultury, feministka, kuratorka
Zuza Derlacz, aktywistka/kuratorka/badaczka
Dominika Blachnicka-Ciacek, badaczka i twórczyni filmów etnograficznych
Aleksandra Zielińska, pracowniczka kultury, artystka
Michał Dąbrowski, grafik
Bartek Lis, pracownik kultury, socjolog
Łukasz Radziszewski, artysta/galerzysta
Karolina Pawelczyk, artystka
Krzysztof Grześków, architekt
Karolina Micuła, artystka i aktywistka
Anna Pajęcka, krytyczka/redaktorka
Marianna Dobkowska, kuratorka
Max Bober, artysta/kompozytor
Paweł Szroniak, kurator
Agnieszka Bułacik, edukatorka, aktywistka
Marcin Halicki – aktywista społeczny i kulturalny
Krystyna Jędrzejewska-Szmek, artystka
Agnieszka Pokrywka, artystka
Dorian Widawski, pracownik kultury
Dawid Misiorny, artysta/fotograf
Karolina Plinta, krytyczka sztuki, redaktorka
Marta Karkosa, fotografka, graficzka
Mikołaj Sobczak, artysta
Kamila Walendykiewicz, artystka
Mateusz Machalski, projektant
Monika Rak, artystka i aktywistka
Agnieszka Małgowska, artystka i aktywistka
Marta Zabłocka / życie-na-kreskę, artystka i działaczka społeczna
Karolina Szczypek, twórczyni teatralna
Anna Shimomura, artystka
Kinga Michalska, artystka i aktywistka
Ewa Tatar, kuratorka
Antonina Nowacka
Joanna Pańczak, kuratorka
Alex Freiheit i Piotr Buratyński, artyści
Alicja Wysocka, artystka i aktywistka
Izabela Wilk, artystka, graficzka, aktywistka
Antoni Mantorski, twórca multimedialny, aktywista
Jasmina Metwaly, artystka, aktywistka
Jacek Poniedziałek, aktor
Alex Baczyński-Jenkins, artysta
Wera Bet, artystka
Michał Woliński, kurator, galerzysta
Agata Pyzik, pisarka, krytyczka
Wojciech Puś, artysta
Damian Pawella, pracownik kultury
Robert Piotrowicz, artysta dźwiękowy
Magdalena Popławska, aktorka
Michał Pepol, muzyk
Kasia Właszczyk, pracowniczka kultury
Witek Orski, artysta
Wojciech Kalarus, aktor
Liliana Zeic (Piskorska), artystka
Karolina Miszczak, pracowniczka kultury
Michał Zawada, artysta, nauczyciel akademicki
Agata Cieślak, artystka
Hubert Sulima, dramaturg
Karolina Mełnicka, artystka
Sebastian Cichocki, kurator
Olga Drygas, kuratorka, wykładowczyni
Szymon Maliborski, kurator
Pola Salicka, projektantka
Marcin Liminowicz, artysta
Bożna Wydrowska, artystka
Ola Knychalska- pracowniczka kultury, kuratorka, aktywistka
Tymek Bryndal, artysta
Marta Hryniuk, artystka, aktywistka, pracowniczka kultury
Witek Dąbrowski, artysta, grafik, aktywista
Piotr Bosacki, artysta
Wojciech Ulman, artysta
Zuza Golińska, artystka
Cyryl Polaczek, artysta
Krzysztof Bagiński, artysta
Grzegorz Tomczewski, kurator
Michał Mądracki, filmowiec
Aleksandra Liput, artystka
Marta Bogdańska, artystka
Anna Zaradny, artystka/kompozytorka
Ania Miczko, pracowniczka kultury
Alicja Czyczel, choreografka
Maciej Mądracki, filmowiec
Aleksy Wójtowicz, krytyk, historyk sztuki
Agnieszka Kucharska, artystka
Adam Kozicki, artysta
Dominika Kowynia, artystka
Tomasz Brzeziński, projektant
Maria Świerżewska, pracowniczka kultury
Michał Gątarek, artysta
Jaśmina Wójcik, artystka, reżyserka, edukatorka
Joanna Rajkowska, artystka
Hanna Dudkowiak, fotografka
Marta Niedbał, artystka
Katarzyna Lewandowska, wykładowczyni, kuratorka
Alicja Rogalska, artystka
Agnieszka Rayzacher, robotnica kultury i sztuki
Paweł Maślona, reżyser
Paweł Żukowski, artysta
≋h≋o≋m≋a≋r≋, kolektyw teoretyków i teoretyczek
Adelina Cimochowicz, artystka
Paulina Żaczek, animatorka kultury
Magdalena Kreis, twórczyni, edukatorka, animatorka
Natalia Słaboń, pracowniczka kultury
Yuriy Biley, artysta, kurator
Katarzyna Słoboda, kuratorka, badaczka
Open Group, kolektyw artystyczny
Katarzyna Przezwańska, artystka
ZA*Grupa, kolektyw kuratorsko-artystyczno-aktywistyczny
Anna Nowakowska, artystka
Julia Właszczuk, dziennikarka i kulturoznawczyni
Anna Jurgielewicz, projektantka
Matylda Wolwowicz, projektantka
Uladzimir Pazniak, pracownik kultury i sztuki
Gustaw Maj, artysta
Magda Lipska, kuratorka
Tytus Szabelski, artysta
Lubomir Grzelak, artysta
Przemek Kamiński, choreograf
Monika Błaszczak, choreografka
Karolina Kubik, artystka, wykładowczyni akademicka
Paweł Kulka – koordynator artystyczny
Filip Skrońc, dokumentalista
Paulina Ufnal, projektantka graficzna
Sofia Estrada-Osmycka, artystka
Dominika Święcicka, artystka
Rosalie Hoffman, wokalistka
Michał Matuszewski, kurator
Anna Ptak, kuratorka
Piotr Kopik, artysta, wykładowca
Lucyna Kowalska, filmowczyni
Magdalena Morawik, kolektyw Gestalt
Jonasz Chlebowski, kolektyw Gestalt
Ada Zielińska, artystka
Sebastian Gawłowski, galerzysta
Karol Radziszewski, artysta
Kuba Kapral, dramatopisarz, twórca teatralny
Maja Demska, artystka, kuratorka, graficzka
Ewa Mrozikiewicz, kuratorka, wykładowczyni akademicka, artystka
Daniel Muzyczuk, kurator
Ewelina Fordońska
Tomek Pawłowski-Jarmołajew, Kurator
Małgorzata Trajkowska
Łukasz Jastrubczak, artysta
Ola Rusinek, Animatorka Kultury
Maria Ancukiewicz, kuratorka
Ania Obolewicz, producentka i kuratorka
Dominik Stanisławski, artysta, nauczyciel akademicki
Agnieszka Żulewska, aktorka
Paweł Kulka, koordynator artystyczny
Jarosław Pietrzak, eseista, krytyk filmowy, pisarz
Adriana Omylak, artystka
Patrycja Cichosz, artystka
Ika Sienkiewicz-Nowacka, Kuratorka
Przemek Pyszczek, artysta
Maciej Siuda, architekt i projektant
Julia Knap, artystka
Janek Ufnal, wydawca
Agata Grabowska, performerka
Zofia Janina Borysiewicz, graficzka i typografka
Katarzyna Czarnota, socjolożka, kuratorka
Michał Gulik, kurator
Matylda Halkowicz, projektantka
Milena Liebe, fotografka
Urszula Kozak, artystka
Jaśmina Polak, aktorka
Jakub Ziołek, muzyk
Przemysław Wielgosz, publicysta, kurator
Maria Pilarczyk
Grzegorz Paprzycki
Matylda Badera
Alicja Kamaj
Katarzyna Parol-Jachna
Kerry Larsen
Dominika Wasilewska
Zofia Turniak
Patryk Barbarowicz
Przemysław Jankowiak
Paulina Orth
Agnieszka Sosnowska
Marta Madejska
Paweł Eibel, artysta
Karolina Gembara, artystka, fotografka
Julita Goździk
Nina Gruszka
Alicja Pakosz, artystka
Michał Smandek, artysta
Małgorzata Trajkowska
Elka Krajewska, artystka
Dawid Zieliński
Alicja Bielawska, artystka
Alfred Jurkowski
Aleks Borys, artystka, choreografka
Iwo Kondefer
Bartosz Wajer
Mikołaj Bizoń
Cecylia Piskorska
Natalia Dobosz
Paweł Kulczyński
Maryanne Bohr
Weronika Gołaś
Joel Stern
Phoebe Blatton
Bartosz Kowal
Wioleta Zochowska
Maciej Kwietnicki
Daniel Kotowski, artysta
Julia Kolberger
mira mattar
Sławomir Luter
Michał Gulik
Malgorzata Rej
Hanna Sienkiewicz
Łucja Skiba
Aleksandra Grabarz
Dorota Grobelna
Julia Guc
Agata Morawska
Joanna Krakowian
Damian Grodziński
Krzysztof Gutfrański, kurator
Iwona Rozbiewska
Darek Kondefer
Alicja Latkowska
Michalina Wawrzyczek-Klasik
Zuzanna Kofta, artystka
Karolina Szulejewska
Kalina Duwadzińska, choreografini
Marta Trus
Jacek Zwierzynski
Kamil Kukla, artysta, muzyk
Wojciech Kucharczyk, artysta
Natalia Raczkowska
Piotr Gaweł
Anna Dzierzgowska
Alina Palichleb
Monika Niedzwiecka
Katarzyna Roj
Bogna Świątkowska, dziennikarka, promotorka kultury
Ola Litorowicz
Aleksandra Szajnecka, artystka
Łucja Winiarek
Katarzyna Maniak
Alicja Paszkiel
Anna Adamowska
Patrycja Płaczkowska
Karolina Pietrzym
Donata Drawska
Michał Suchta
Susanne Baberg
Alicja Biala, artystka
Alicja Szpakowska
Hanan Mardini
Sans Granie
Szymon Stepniak
Malgorzata Sus
Olga Skupień
Łukasz Trzciński, artysta
Katarzyna Orzechowska
Kinga Michalska
Alicja Rogalska, artystka
Sonia Wąsowska
Alicja Zachariasiewicz
Weronika Szyma
Renata Rara Kaminska
Katarzyna Stuczynska
Alicja Jelińska, artystka
Karolina Kowalska
Ola Wazelin
Michał Niedośpiał
Olga Gniadzik, artystka
Martyna Zaw
Martyna Świątkowska
Dorota Arent
Danish Khan
Alicja Głowania
Tymoteusz Morgulec
Anna Butenin, fotografka
Karolina Bielawska, artystka
Magdalena Komornicka, kuratorka

design & theme: www.bazingadesigns.com