Do strajkujących pielęgniarek: Jesteśmy z Wami! [LIST OTWARTY]

1 (3)

Ilustracja Patricija Bliuj-Stodulska

Protest pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 trwa już ponad dwa tygodnie. Początkowo przybrał formę głodówki rotacyjnej, następnie został przekształcony w głodówkę trwałą po tym, jak negocjacje z dyrekcją szpitala utknęły w martwym punkcie. Protestujących pielęgniarek nie chcieli wysłuchać również przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, co również przyczyniło się do zmiany formy strajku.

O co walczą pielęgniarki zrzeszone w Związku Zawodowym Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii? Jak łatwo się domyślić – o podwyżki. Żądają zwiększenia płac o 400 złotych od początku 2016 r. Pracownice szpitala twierdzą, że wynagrodzenie podstawowe w tej grupie nie przekracza 1800 złotych netto, co jest kwotą zdecydowanie zbyt niską w stosunku do nakładów pracy. Ponadto szpital nie wywiązał się z wcześniejszych ustaleń dotyczących podwyżek, które wynikają z ustaw uchwalonych już w 2008 r. Kobiety liczyły na polubowne rozwiązanie sporu, jednak wszelkie próby rozmów prowadziły donikąd.

Kulminacja nastąpiła przedwczoraj, gdy włodarze szpitala poinformowali, że strajkujące pielęgniarki zostaną zwolnione. Wręczono już pierwsze wymówienia. Szpital argumentuje swoją decyzję brakiem środków na podwyżki płac i strachem przed roszczeniami innych grup. Nie zgadzamy się na takie traktowanie pielęgniarek przez dyrekcję szpitala oraz władze samorządowe. Nie zgadzamy się na to, by kobiety wykonujące zawód zaufania społecznego, pracujące w trudnych warunkach, na barkach których spoczywa ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjentów i pacjentek, pozostawione były same sobie.

Uważamy, że praca pielęgniarek NIE MOŻE BYĆ I NIE JEST warta stokrotnie mniej niż praca prezesów spółek państwowych. Przy średniej płacy sięgającej niemal 4000 złotych, zarobki poniżej 2000 złotych nie wystarczają na godne życie. Brak możliwości dopięcia domowej kasy prowadzi do stresu, nierzadko do problemów zdrowotnych i praktycznie zawsze do poczucia niesprawiedliwości. Rosnące nierówności są sprzeczne z zapisami Konstytucji RP, gwarantującymi troskę o sprawiedliwość społeczną. Dlatego apelujemy do dyrekcji szpitala w Rybniku o wycofanie się z decyzji o zwolnieniu protestujących kobiet, o ponowne rozpoczęcie negocjacji, o dążenie do spełnienia ich postulatów i o traktowanie strajkujących z należną im godnością.

Apelujemy również do władz krajowych i samorządowych o wypracowanie – w drodze negocjacji trójstronnych – głębokich reform w systemie opieki medycznej, obejmujących zarówno uzdrowienie sytuacji finansowej szpitali i poszczególnych grup zawodowych służby zdrowia, a także poprawę dostępności i jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów i pacjentek. Wzywamy również do nielekceważenia osób zrzeszonych w związkach zawodowych.

Do pielęgniarek z WSS nr 3 w Rybniku: jesteśmy z Wami!

Zespół Codziennika Feministycznego

Sygnatariuszki:

Fundacja Feminoteka
Fundacja Mama
Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
Fundacja Kobieca eFKa
Fundacja Strefa Kobiet
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Grupa „Szturm”
Hollaback! Polska
Krytyka Polityczna
Dziew/czyny
Partia Razem
Porozumienie Kobiet 8 Marca
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Praktyka Teoretyczna
Pismo feministyczne „Zadra”
Społeczny Monitor Edukacji
Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych
Alternatywa Socjalistyczna
Inicjatywa 8 Marca

Jeśli chcą Państwo, aby Wasza organizacja została dopisana do listy sygnatariuszy_ek, prosimy o informację na adres redakcja@codziennikfeministyczny.pl.

Podpisy zbieramy również na petycje.pl.

The protest of nurses working at the Voivodeship Specialist Hospital No. 3 in Rybnik has taken over two weeks now. At first, it took on a form of a rotating hunger strike, then it transformed into a constant one when negotiations with the hospital managers had reached an impasse. Moreover, representatives of the regional council of the Silesian Voivodeship also turned a deaf ear to the protesting nurses, which contributed to changing the form of the strike.

What are the nurses associated in the Labour Union of the Anaesthesiology and Intensive Care Operating Theatre Workers fighting for? As you might guess – for an increase in salaries. They demand to have their remuneration raised by PLN 400, starting from 1 January 2016. The hospital workers claim that basic remuneration in this group does not exceed net PLN 1,800, which is far too little compared to a workload. Moreover, the hospital has failed to observe previous arrangements concerning the increase, based on legal acts adopted already in 2008. The protesting women were counting on an amicable settlement of the dispute, but all attempts at negotiations have got them nowhere.

Two days ago the protest reached its climax when the managers informed the protesters that they would be dismissed. First notices of termination have already been handed over. The hospital explains its decision by the lack of funds for the increase in salaries and the fear that claims of other groups might arise. We cannot agree with such treatment of nurses by the hospital managers and local authorities. We cannot agree with the fact that women working in an area of public confidence, under tough conditions, highly responsible for patients’ lives and health, have been completely left alone.

We believe that the work of nurses CANNOT BE AND IS NOT worth hundred times less than the work of CEOs of state-owned companies. With an average domestic salary reaching almost PLN 4,000, the remuneration below PLN 2,000 cannot provide dignified living conditions. Inability to make ends meet leads to stress, often to health problems and virtually always to the feeling of being discriminated against. Growing economic inequality stands in contrast to the provisions of the Constitution of the Republic of Poland that guarantee social justice. Therefore, we are calling the managers of the hospital in Rybnik to withdraw from dismissing the protesting women, to resume negotiations, to make every effort to meet their postulates and to treat protesters due to their inherent dignity.

We are also calling national and local authorities to elaborate far-reaching reforms in the health care system – on the basis of trilateral negotiations – covering both an improvement of the financial standing of hospitals and particular health care worker groups as well as an improvement of access to and quality of services provided for patients. Last but not least, we are calling the authorities to refrain from ignoring demands of workers associated in labour unions.

To nurses working at the Voivodeship Specialist Hospital No. 3 in Rybnik: we stand with you!

design & theme: www.bazingadesigns.com