O włączenie walki o prawa pracownic i pracowników seksualnych do postulatów ruchu feministycznego

maxresdefault

Jako sygnatariuszki i sygnatariusze tego manifestu, wyrażamy poparcie dla samostanowienia pracownic i pracowników seksualnych oraz domagamy się uznania pracy seksualnej za formę pracy.

W obliczu zagrożeń, przed jakimi stoją prawa kobiet, prawa reprodukcyjne i prawa równości płci w Europie i Azji Środkowej, solidaryzujemy się z pracownicami i pracownikami seksualnymi, którzy doświadczają niezliczonych form przemocy, poczynając od przemocy strukturalnej, na przemocy fizycznej i seksualnej kończąc. Aby przeciwdziałać systematycznej opresji, z którą mierzą się pracownice i pracownicy seksualni, nawołujemy wszystkie działaczki i działaczy feministycznych do otwarcia się na głos i potrzeby osób świadczących usługi seksualne oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec tych rozwiązań prawnych, które w ewidentny sposób prowadzą do naruszenia ich wolności i praw.

Wzywamy ruch feministyczny sytuujący nierówność płci w kontekstach patriarchatu, kapitalizmu i rasizmu do uznana walki o prawa osób świadczących usługi seksualne za równoprawny element ruchu. Jesteśmy świadome i świadomi opresyjnego charakteru funkcjonujących w Europie systemów prawnych i uważamy, że ciągła kontrola, prześladowanie czy aresztowania nie są strategiami, które skutecznie przeciwdziałają nierównościom płci oraz przemocy doświadczanej przez osoby świadczące usługi seksualne. Przeciwnie, wierzymy, że tym, co pozwoli ograniczyć przemoc wobec kobiet, mężczyzn i osób trans pracujących w seks biznesie – taką jak marginalizacja ekonomiczna, społeczna i instytucjonalna – są interwencje środowiskowe oraz szeroko zakrojona i długoterminowa samoorganizacja wszystkich grup narażonych na przemoc i marginalizację.

Uznajemy pracownice seksualne i pracowników seksualnych za osoby, które posiadają ekspercką wiedzę na temat swojego życia i potrzeb.

Domagamy się, by ruch feministyczny konsekwentnie wspierał prawo wszystkich ludzi do samostanowienia oraz decydowania o swoim ciele i wykonywanej pracy – osoby świadczące usługi seksualne nie powinny stanowić tu wyjątku.      

Szanujemy decyzję pracownic i pracowników seksualnych o zaangażowaniu się w pracę seksualną.

Jako feministki i feminiści odrzucamy mizoginistyczne opinie, zgodnie z którymi pracownice seksualne „sprzedają siebie” czy „sprzedają własne ciało”. Założenie, że seks wiąże się z oddaniem lub utratą części siebie, uważamy za głęboko antyfeministyczne. Nie zgadzamy się również z przekonaniem, że pracownice seksualne przyczyniają się do „utowarowienia kobiet, seksu i intymności”. To nie pracownice seksualne są winne takiemu stanowi rzeczy, lecz patriarchat i inne formy opresji.

Podkreślamy, że osoby świadczące usługi seksualne posiadają zdolność do wyrażania świadomej zgody.

Zakładając, że praca seksualna wyklucza dobrowolność, sprawstwo i świadomą zgodę zaangażowanych w nią kobiet, odmawiamy pracownicom i pracownikom seksualnym prawa do określania własnych granic i przeciwstawiania się przemocy doświadczanej w miejscu pracy. Propagowanie tezy, że klienci „kupują ciała” lub zgodę pracownic i pracowników seksualnych – a w związku z tym mogą bez żadnych ograniczeń nimi dysponować – ma realne i bardzo niebezpieczne konsekwencje dla osób świadczących usługi seksualne. Co więcej, definiowanie pracy seksualnej jako formy przemocy wobec kobiet może prowadzić do obław policyjnych w miejscach pracy osób świadczących usługi seksualne, realizowanych rzekomo w imię przeciwdziałania przemocy. Faktycznie jednak, tego rodzaju „interwencje” narażają pracownice seksualne na dodatkową przemoc.

Domagamy się wprowadzenia rozwiązań, które zapewnią realną pomoc i wsparcie ofiarom handlu ludźmi; rozwiązań które nie będą naruszać przysługujących im praw człowieka i praw pracowniczych.

Opowiadamy się przeciwko utożsamieniu migracji i pracy seksualnej z handlem ludźmi. Tego rodzaju uproszczenie naraża migrantki i migrantów świadczących usługi seksualne na przemoc ze strony policji. Obławy w miejscach pracy stawiają ich przed groźbą aresztowania oraz deportacji, spychając do podziemia seks biznesu, gdzie w jeszcze większym stopniu narażeni są na przemoc i wyzysk.

Opowiadamy się przeciw wszelkim formom przemocy doświadczanej przez pracownice seksualne i pracowników seksualnych.

Praca seksualna sama w sobie nie jest formą przemocy, jednakże z powodu jej kryminalizacji osoby świadczące usługi seksualne są szczególnie narażone na przemoc seksualną i fizyczną. Postrzeganie pracy seksualnej jako formy przemocy i odmawianie pracownicom i pracownikom seksualnym sprawstwa i zdolności do decydowania o własnym życiu służy normalizacji przemocy wobec osób świadczących usługi seksualne. Dodatkowo, wiele pracownic i pracowników seksualnych doświadcza przemocy umotywowanej rasizmem, seksizmem, homo- i transfobią czy klasizmem. Te przecinające się formy opresji w jeszcze większym stopniu narażają osoby świadczące usługi seksualne na przemoc ze strony klientów, innych pracowników seks biznesu, przedstawicieli instytucji społecznych i pomocowych, policji, służb migracyjnych oraz reprezentantów wymiaru sprawiedliwości, oraz innych członków społeczeństwa.

Jako działaczki i działacze szeroko rozumianego ruchu feministycznego codziennie angażujemy się w walkę z mizoginią we wszystkich sferach życia.

Postrzegamy mizoginię nie jako przyczynę pracy seksualnej, lecz jako formę oporu wobec działań i decyzji kobiet, niezależnie od tego, czy decyzje te dotyczą noszenia makijażu, dokonywania aborcji, czy świadczenia usług seksualnych właśnie. Opowiadamy się przeciwko wezwaniom do zmiany czy eliminowania działań, które jakoby „prowokują” mizoginię. Sądzimy, że uznanie pracy seksualnej za aktywność wzmacniającą mizoginię, jest de facto tożsame z wyrażeniem zgody na wykluczenie społeczne i mizoginiczne reakcje wobec osób świadczących usługi seksualne.

Upominamy się o prawa migrantek i migrantów.

Migrantki i migranci w Europie i Azji Środkowej mają ograniczony – jeżeli jakikolwiek – dostęp do pracy i zabezpieczeń socjalnych. Niektóre z osób ubiegających się o status uchodźczyni lub uchodźcy świadczą usługi seksualne ze względu na brak wielu innych możliwości podjęcia pracy zarobkowej pozwalającej na utrzymanie siebie czy rodziny. Kryminalizacja klientów i inne formy kryminalizacji pracy seksualnej narażają migrantki i migrantów świadczących usługi seksualne na ciągłe zagrożenie przemocą, aresztowaniem czy deportacją. Kryminalizacja pracy seksualnej stanowi również barierę w dostępie do wymiaru sprawiedliwości i odbiera migrantkom i migrantom możliwość dochodzenia swoich praw. 

Upominamy się o prawa osób LGBT.

Stygmatyzacja i dyskryminacja osób LGBT, odrzucenie ze strony rodziny, bariery w dostępnie do edukacji i rynku pracy obecne w cis-seksistowskich i heteronormatywnych strukturach społecznych często sprawiają, że praca seksualna stanowi jedną z niewielu form zarobkowania dla osób LGBT. Antyprostytucyjne ustawodawstwo jedynie pogarsza sytuację osób LGBT świadczących usługi seksualne, ignorując wielość doświadczanych przez nie form marginalizacji. Dotyczy to w szczególności kobiet trans: są one bowiem bardzo często zatrzymywane i aresztowane pod zarzutem świadczenia usług seksualnych, nawet jeżeli nigdy nie wykonywały pracy seksualnej.

Domagamy się pełnej dekryminalizacji pracy seksualnej.

Tzw. szwedzki model oraz inne formy kryminalizacji pracy seksualnej krzywdzą osoby świadczące usługi seksualne, spychając je w ubóstwo, osłabiając ich pozycję negocjacyjną w relacjach z klientami oraz karząc je za tworzenie kolektywnych – a więc bezpieczniejszych – miejsc pracy. Rozwiązania prawne wprowadzone w wielu krajach Europy (m.in. w Szwecji, Islandii, czy Norwegii) pociągają za sobą eksmisje i deportacje pracownic seksualnych. Jedynie pełna dekryminalizacja pracy seksualnej chroni prawa pracownic i pracowników seksualnych, i pozwala na organizowanie się na rzecz praw pracowniczych czy na tworzenie związków zawodowych, a tym samym zapobiega opresji, przemocy i wyzyskowi  w miejscu pracy.

Opowiadamy się przeciwko rosnącej prekaryzacji pracy kobiet.

Z perspektywy historycznej w kapitalistycznych i patriarchalnych społeczeństwach zachodnich, praca kobiet (prowadzenie domu, praca opiekuńcza, praca seksualna, praca emocjonalna) była dyskredytowana, niedoceniana, nisko opłacana czy nawet całkowicie niezauważalna i bezpłatna. Na całym świecie kobiety, włączając w to pracownice seksualne, podejmowały i podejmują prace, które przynoszą mniejsze zarobki, gwarantują niższe bezpieczeństwo zatrudnienia i ochronę przed wyzyskiem. Praca na czarnym rynku lub w szarej strefie, praca sezonowa i dorywcza, praca w domu, podwykonawstwo, samozatrudnienie – wszystkie te formy pracy są elementem codzienności wielu kobiet w Europie i na całym świecie. Istnieje wiele podobieństw między pracą seksualną a innymi formami pracy opiekuńczej. Zarówno pracę seksualną, jak i prace opiekuńcze uważa się za zajęcia „typowo kobiece” i kojarzy z migrantkami czy z kobietami o innym niż biały kolorze skóry. Kobiety wykonujące prace opiekuńcze, podobnie jak pracownice seksualne, zazwyczaj nie mają dostępu do takich samych praw i przywilejów, jakimi dysponują osoby pracujące w „typowo męskich” zawodach. Walka o prawa pracownic seksualnych zakłada zatem walkę o prawa pracownicze, krytykę prekarnych warunków pracy i eksploatacji w seks biznesie, oraz rzecznictwo mające na celu wprowadzenie takich norm prawnych, które pozwolą na uznanie pracy seksualnej za formę pracy.

Domagamy się włączenia walki o prawa pracownic i pracowników seksualnych do postulatów ruchu feministycznego.

Uwzględnienie głosu, perspektywy i potrzeb pracownic i pracowników seksualnych wzbogaci ruch o nowe refleksje, energię i doświadczenia, czyniąc go jeszcze bardziej różnorodnym. Będzie to również stanowić kolejny krok na drodze ku bardziej zniuansowanej i pogłębionej refleksji nad takimi kategoriami jak płeć, klasa i rasa. Pracownice seksualne były jednymi z pierwszych feministek. Nie upominając się o prawa kobiet świadczących usługi seksualne, współczesny ruch feministyczny de facto odcina się od swoich korzeni.

Podpisy:

Organisations from Europe and Central-Asia

 1. 8 Mars Pour TouTEs (March 8 for All), France
 2. Abbatto i Muri, Italy
 3. Ⓐ-casă collective
 4. Acceptess-T, France
 5. Act Up – Paris, France
 6. APDHA – Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Spain
 7. ARAS – Romanian Association Against AIDS, Romania
 8. Actibistas – Portuguese group for the visibility of bisexuality, Portugal
 9. Asamblea Transmaricabollo de Sol, Spain
 10. Assemblea Permanente We Want Sex, Italy
 11. Asociación Arrats, Spain
 12. Asociația Mișcarea Civică ”Miliția Spirituală”, Romania
 13. Association Queer May (Stowarzyszenie Queerowy Maj), Krakow, Poland
 14. Asociatia Sens Pozitiv, Romania
 15. Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women of Republic of Macedonia (ESE), Macedonia
 16. Association for Struggle Against Sexual Violence (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği), Turkey
 17. Association Program STACJA, Warsaw, Poland
 18. Associazione Radicale Certi Diritti, Italy
 19. Autonomia, Kraków, Poland
 20. Basis Yorkshire, UK
 21. Belfast Feminist Network, Northern Ireland
 22. Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V., Germany
 23. Bizkasida (Gipuzkoa), Spain
 24. Bloque Alternativo de Revolución Sexual, Spain
 25. Bursa Özgür Renkler LGBT, Turkey
 26. CABIRIA, France
 27. Campaign Against Homophobia (KPH), Warsaw, Poland
 28. CARUSEL, Romania
 29. Centrul FILIA, Romania
 30. Charitable Organization “All-Ukrainian League “Legalife”, Ukraine
 31. Cockheart, England
 32. CUNTemporary, UK
 33. Codziennik Feministyczny, Poland
 34. Collectif Droits & Prostitution, France
 35. Colectivo Hetaira, Spain
 36. Collectif des Femmes de Strasbourg-Saint-Denis, France
 37. Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), Spain
 38. Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute onlus, Italy
 39. CUP Capgirem Barcelona, Spain
 40. De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’, the Netherlands
 41. Deutsche AIDS-Hilfe (DAH), Germany
 42. Dutch Association of Women, the Netherlands
 43. English Collective of Prostitutes, UK
 44. E-Romnja, Romania
 45. Espace P, Belgium
 46. Fachstelle Lysistrada, Switzerland
 47. Feminist Fightback, UK
 48. Feminist Ire, Ireland
 49. Feministinen Aloite! – Feminist Initiative!, Finland
 50. Feminists for Solidarity FFS, Sweden
 51. Frau und Arbeit, Austria
 52. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER (Foundation for Equality and Emancipation STER), Poland
 53. Eretica (http://abbattoimuri.wordpress.com), Italy
 54. Fundacja Przestrzeń Kobiet (Foundation Women’s Space), Poland
 55. Gayten-LGBT, Serbia
 56. Gaziantep LGBT Blog, Turkey
 57. Gender Studies Department, University of Sussex
 58. Genera, Asociación en Defensa de los Derechos de las Mujeres, Spain
 59. Ghana Union, Austria
 60. Glasgow Feminist Collective, UK
 61. Green Party Migrants’ Organisation Vienna, Austria
 62. Grupo Transexual Portugal
 63. Grüne Frauen Wien/Green Party Women’s Organisation, Vienna, Austria
 64. Grüne Migrant_innen Wien, Austria
 65. Grünen Frauen Wien, Austria
 66. Grupul Quantic, Romania
 67. Harta Group, Romania
 68. HERA – Health Education and Research Association, Republic of Macedonia
 69. Human Rights Association (İnsan Hakları Derneği), Turkey
 70. Institute Transfeminist Initiative TransAkcija, Slovenia
 71. International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe
 72. Istanbul LGBTT Solidarity Association, Turkey
 73. KADAV-WSF Women’s Solidarity Foundation, İstanbul, Turkey
 74. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği (Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association, Turkey
 75. KLIT / RQAC: Radical Queer Affinity Collective, trans and queer-feminist collective and community space in Budapest, Hungary
 76. Kolektyw KŁAK (Collective QUAC), Poznań, Poland
 77. Lambdaistanbul LGBT Solidarity Association, Turkey
 78. LEFÖ – Bildung, Beratung und Begleitung für Migrantinnen, Austria
 79. Lokakuun liike (October Movement), Finland
 80. Le Zoccole Dure, Italy
 81. maiz, Austria
 82. maydaySM, Germany
 83. Mersin 7 renk LGBT, Turkey
 84. Flu Baykuş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Özgürlüğü Topluluğ, Turkey
 85. MorEL LGBT Eskisehir, Turkey
 86. National Ugly Mugs, UK
 87. PANAFA Pan African Forum, Austria
 88. Pembe Hayat (Pink Life) LGBTT Solidarity Association, Turkey
 89. P.I.N.K. – Prostitution – Integration – Neustart – Know how, Germany
 90. PION – Prostituertes interesseorganisasjon i Norge, Norway
 91. ProKoRe nationales Netzwerk von Organsiationen, Projekten und Einzellpersonen welche die Interessen von Sexarbeitenden vertreten, Switzerland
 92. PROUD (Dutch Union for sex workers)
 93. ragazza e.V. Hamburg, Germany
 94. Rose Alliance, Sweden
 95. Queer UW (Queer Warsaw University), Warsaw, Poland
 96. Rikos Records Jyväskylä, Finland
 97. SCOT-PEP, UK
 98. Schlagzeilen/Charon Verlag/Bondageproject, Germany
 99. Sexarbejdernes Interesse Organisation, Denmark
 100. Sex Work Polska, Poland
 101. Sex Worker Open University, UK
 102. Sex Workers Alliance Ireland, Ireland
 103. Sex Workers’ Rights Advocacy Network (SWAN)
 104. SHOP, assistance and support prostitution and trafficking, The Hague
 105. Sloboda prava, Serbia
 106. Stichting Erfgoed Sekswerk, the Netherlands
 107. Stowarzyszenie Kobiet Konsola (Women’s Association Konsola), Poznań, Poland
 108. Support After Rape Collective, Romania
 109. SXA-Info, Austria
 110. SWexpertise, Dutch Platform for the improvement of the position of sex workers
 111. Tampep International Foundation: European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers, the Netherlands
 112. The Pink Panthers – Combat Front Against LesBiGayTranphobia (Panteras Rosa – Frente de Combate à LesBiGayTransFobia), Portugal
 113. Trans 3.0, France
 114. TRANSform, Romania
 115. Trans-Fuzja Foundation, Poland
 116. Transvanilla Transgender Association, Hungary
 117. Transgender Europe, Europe
 118. UTSOPI, sex worker collective, Belgium
 119. Voice4Sexworkers, Germany
 120. VN-Vrouwenverdrag , the Netherlands
 121. Women’s Fund, Georgia
 122. XENIA, Fachstelle Sexarbeit, Switzerland
 123. Yesiller ve Sol Gelecek Partisi ve Yesil Sol Kadinlar, Turkey
 124. YWCA van Nederland, the Netherlands
 125. Zoccole Dure Venice, Italy

Organisations outside of Europe and Central-Asia

 1. Abortion Rights Coalition of Canada, Canada
 2. Action Putes et allie.es du Quebec (APAQ), Canada
 3. Akahatá – Equipo de Sexualidades y Géneros, Argentina
 4. Bay Area Sex Worker Advocacy Network, US
 5. Desiree Alliance, US
 6. FIRST Decriminalize Sex Work, Canada
 7. Huwomanity, Philippines
 8. New Jersey Red Umbrella Alliance, US
 9. PACE Society, Canada
 10. Philippine Sex Workers Collective, Philippines
 11. Rhode Island Chapter of Coyote, US
 12. SANGRAM, India
 13. Sex Professionals Of Canada, Canada
 14. Sex Workers Outreach Project, US
 15. Stella, l’amie de Maimie, Canada
 16. Vérose Média, Canada
 17. Urgent Action Fund for Women’s Human Rights
 18. The Warning, Canada
 19. Winnipeg Working Group, Canada
 20. Woodhull Freedom Foundation, US

Individuals

@SunnyZitroneGermany
Aaqib JavaidUSA
Aaqib JavaidUSA
Adam BrekkaUSA
AdishiIndia
AdishiIndia
Adriana CausiItalia
Agata DziubanPoland
Agustina Iglesias SkuljArgentina
Aino-Maija MäkikoskiFinland
Aino-Maija MäkikoskiFinland
Aisla UuttuFinland
Alejandra SantosFrance
Alejandro Álvarez OrdoñezSpain
Aleksandr MolchanovSweden
alessandra voutsinasitaly
Alex Lungu
Alex Lungualx.lungu@gmail.com
AlexandraBulgaria
Alexandra BogdanRomania
Alexandra IonescuRomania
Alexandra OliveiraPortugal
Alexandre AUXENTIDESFrance
AlfonsoEspaña
AliSuisse
AliSuisse
Ali AguadiFrance
Alice CalinRomania
Alice de CharentenayFrance
Aliisa MaunulaFinland
Alison SnedkerCanada
alistair grantportugal
alistair grantportugal
Allison KotzigUSA
Almuthwessel WesselDeutschland
Amanda Azanon TeruelSpain
Amber LilyUSA
Amélie BédardCanada
AmyUnited Kingdom
Amy Christine LucasUSA
Amy Elizabeth CaldwellAustralia
anamacedonia
Ana Bárbara ContuméliasPortugal
Ana Carolina RodríguezChile
Ana PogangeanuRomania
Ana PogangeanuRomania
Ana SimovaMacedonia
Anastasia DiatlovaFinland
Andre Nesset NordlundNorway
AndreaUSA
Andrea GrimmeGermany
Andrea HoustonCanada
Andrea ScholzGermany
Andrea Zsofia SzaboSweden
Andreas HerrleGermany
Andrei MihaiRomania
Andri Már FriðrikssonIceland
Andrijana Papik ManchevaRepublic of Macedonia
Andy SchäferGermany
Angel DimitrievskiMacedonia
Angela StojanovskaMacedonia
AngéliqueGermany
Anita BartoliniItaly
Anita BartoliniItaly
Anita FurlongIreland
AnjaDeutschland
Anja KultalahtiFinland
AnnaSweden
Anna BánkiIreland
Anna DevereuxIreland
Anna RawlingsFinland
Annah PickeringNew Zealand
Anna-Karin ÖranderSweden
Anna-Leena KiikkiläFinland
Annamaria FerencziHungary
Anne KochGermany
Anne WizorekGermany
Annegret LangeAustria
Annemari HakalaFinland
Anni HaapanenFinland
Anni Rajamäkisuomi
Anni Rajamäkisuomi
Antonella GarofaloIreland
Antonia ZerbisiasCanada
Antonin Le MéeFrance
Anu SalmelaFinland
ArinaFinland
Astrid RenlandNorway
Audrey HuntleyCanada
Audun LorentzenNorway
Audun LorentzenNorway
Aurelija AniulyteDenmark
Aurore NOUAILHASFrance
Ayelen diazArgentina
Backx MathieuFrance
Backx MathieuFrance
Baillon SarahSwitzerland
Baillon SarahSwitzerland
Barbara FletcherCanada
Barbara KallirUSA
Barbara KallirUSA
Barbara RufGermany
Barbara WesternIreland
Beatrice gamberiniItaly
Beatrice gamberiniItaly
beatrice gusmanoportugal
Becky BarryteUSA
Becky BarryteUSA
Begoña De MiguelSpain
BernaTurkey
Bernd AretzGermany
Bernd FacklamGermany
Bertrand JullienFrance
Beryl Boemergermany
Beth BerendsenUSA
Bettina Charlotte LintzelGermany
BiljanaMadzar
Biljana GinovaMacedonia
Bingul DurbasUnited Kingdom
Binitha JosephIndia
Birgit HebeinVienna
BiseraMacedonia
BlumbergFrance
Botez IolandaRomania
Brigitte ObristSwitzerland
Britta SchönhütlGermany
Britta SellGermany
Bronwen LangIreland
Caleb DavisGermany
Caleb DavisGermany
Camille BeaunéFrance
camille dejeanbelgium
Caren WiltonNew Zealand
Carlos del CastilloThe Netherlands
Carmen RaduRomania
Caro GrimmerGermany
CarolinGermany
CarolinGermany
Carolin LorenzGermany
Caroline AussererDeutschland
Carolyn KiddUSA
Casey OraaCanada
Catherine BonneauCanada
Catherine ZanggerCanada
Cecilia VarelaArgentina
Celia GuillemenotCanada
Charlie FFrance
Chemarinfrance
Chiara PaternoItaly
Chris GoreAustralia
CK TwightCanada
claire raymonduk
Clara FerriItalia
Claudia EpureRomania
Claudia GresslerGermany
Cliona EvansNorthern Ireland
Cliona EvansNorthern Ireland
Coline DelcourtFrance
Coline DelcourtFrance
Conchi BriñasEspaña
Coppe  SébastienBelgium
Coppe  SébastienBelgium
Corinne RiedenerSwitzerland
Courtney MorenoUSA
Cybèle LespéranceCanada
Dani PrisacariuRomania
daniel hamburgdeutschland
Daniel MangSweden
Daniel UrlichNew Zealand
David BevanGB
David ConsuegraFinland
David ConsuegraFinland
David GradeGermany
David ThompsonU.S.A.
DebbieUntitled Kingdom
debora del valle herreraspain
Débora Fortunato MoreiraPortugal
Deborah BrockCanada
Delia DelionsUSA
Denise MorelCanada
Desmond RavenstoneUnited States
Deva BhushaGermany
Dietmar Kuschke, Member of Die Linke Ndb.-MitteGermany
Dimmie DanielewskiAustralia
Dinu CatalinRomania
Dita BonBonFinland
Dominique MasséFrance
Donna DykemanCanada
Doris AntonyGermany
Dr Melinda ChateauvertUSA
Dr Melinda ChateauvertUSA
Dr. Annette StandopGermany
Dr. Antje SchruppGermany
Dr. Linda DuitsNetherlands
Dr. Mithu Melanie SanyalGermany
Dragana KrstevskaMacedonia
Dragana KrstevskaMacedonia
Duna Torres MartínSpain
Eeva NiklanderFinland
Eeva-Kaisa KöngäsFinland
Einar FinnssonIceland
Einar SteingrimssonUK
Eldur IsidorUnited Kingdom
Elena DImushevskaMacedonia
Elena HillnhütterDeutschland
Elena HillnhütterDeutschland
Elena RaduRomania
Elena RizzardiItaly
Elie DarlingCanada
Elina Halttunen-RiikonenFinland
Elisa DufvaFinland
Elisabeth VenusGermany
Elizabeta S.ZafirovskaRepublic of Macedonia
Elizabeth WoodUSA
Elke Hannig-BrauerGermany
Elle DivineAustralia
Ellie LamotheCanada
Elodie BlometSwitzerland
Elsa AloisioFrance
Ely E.Italy
Emeline BoucheronFrance
Émilie LalibertéCanada
Emma KorhonenFinland
Emmi LausasFinland
Emmi VennaFinland
Emmi VennaFinland
EmppuFinland
Ercan EfeGermany
Ercan EfeGermany
Eretica (http://abbattoimuri.wordpress.com)Italia
Erica Idén GustafssonSweden
Erna Ýr ÖldudóttirIceland
Essi ThesslundFinland
Esther FrainScotland
EthellUSA
EthellUSA
eva mariaArgentina
EveFinland
EveFinland
Eve FridayU.K
eve massacreGermany
Evelyne ZinsstagSwitzerland
Fabian FernandezUSA
Fabienne FreymadlGermany
Fábio BarbosaPortugal
FedebisItaly
federica braviitalia
fer g.argentina
Finlay LongAustralia
flora Buttigiegfrance
Florian VörösFrance
FrancescaSalerno
Francesca CampaniItalia
Francesca CampaniItalia
Francesca PerriItalia
francisca sardiportugal
François BerdougoFrance
Françoise GilFrance
Franz KassGermany
FranziskaGermany
Frédéric terrierFrance
Frédéric terrierFrance
Frissonnante DanielaFrance
Frosina MilkovskaMacedonia
Gabriel BrumariuRomania
Gabriela EspinosaSweden
Gabriela P.Romania
Gemma GrisoItaly
Georgina OrellanoArgentina
Georgina OrellanoArgentina
Gerhard PetersGermany
GiorgiaItalia
giorgia castellanoitaly / denmark
GIORGIA MORSELLIITALY
Giorgia PaganoItaly
Giorgos PapadopetrakisGreece
Giovanna GilgesDeutschland
GiuliaItaly
Giulia Garofalo GeymonatItaly/Sweden
Giulia PetrucciItaly
Giulia ZampiniUK
Glenn GöttscheGermany
gottardifrance
Graeme BacqueCanada
Graeme BacqueCanada
Grazyna CzerneckaPoland
Guðfinna KristinsdóttirIceland
Guichard ColetteFrance
Guichard ColetteFrance
Gwladys AubertFrance
Hanna BergforsGermany
Hanna BergforsGermany
Hanna HoutsonenFinland
Hanna PinkGermany
Hanno ThulmannGermany
hans christian voigtaustria
Hans JónssonIceland
Hans-Georg SchulzGermany
Heather MarxUnited Kingdom
Heather SmithUSA
Heidi MehtonenFinland
Heikki ManninenFinland
Helena Lopes BragaPortugal
Helena Petersen DyggveFinland
Helga AmesbergerAustria
Helga HansenGermany
Helgi LaxdalIceland
Henna RäsänenFinland
Hexe FeyGermany
Hilary CaldwellAustralia
Holger FehmelGermany
Holger SweersGermany
Iancu AliceRomânia
Iancu AliceRomânia
iancu dragosromania
Iiris PääkkönenFinland
Ilkka MalinenFinland
Ima IduozeeFinland
Ines RoloPortugal
Inês SobreiraPortugal
Inga ThiemannUK
ingrid sherwoodcanada
Ioana PelehataiRomania
ioana vladromania
Ioniță AndreeaRomania
Ionut OloguRomania
irene ciracòitaly
Irene JordanCanada
Irina GhineaRomania
Isabel ArroyoGermany
Isabella ChenAustria
Isabelle JohanssonSweden
Isabelle JohanssonSweden
Isobel GelmanNederländerna
ivannaspain
J.FeldbauerGermany
Jaakko KulmalaFinland
Jaana KauppinenFinland
Jackie McMillanAustralia
Jackson NashEngland
jacot vedrennefrance
Jagoda MorawskiMacedonia
Jan ForsmanFinland
Jan Karel BollemanNetherlands
Jane wojtkowiakfrance
JanelleCanada
Jan-Erik ellaGermany
Janice MillsScotland
Janika KunnariFinland
Janine EwenScotland
Jari NumminenFinland
Jarmo RastamoFinland
Jasmin KoppeGermany
Jasmin SchreiberGermany
Jasna StrickGermany
Jayne CountryUK
Jem ThomasUK
Jemina LindholmFinland
Jen ThompsonAustralia
JenniFinland
Jennifer J. ReedUSA
Jenny KünkelGermany
Jeremias KangasFinland
Jess GlaisherUK
Jess GlaisherUK
Jessica GtzArgentina
Jim HounslowCanada
Jody PatersonCanada
Joelle CasteelUnited States of America
Johanna SirkiäFinland
Johanna VehkanenFinland
Johanna WeberGermany
John Mandelgermany
Jonathan FriemanUSA
Jonathan FriemanUSA
Jonna KumpulainenSuomi Finland
Joschka TepelmannGermany
Joshua ColquhounNorthern Ireland
JovanaMacedonia
JovanaMacedonia
Joy deViveUSA
Joyce ArthurCanada
Judith BrandnerGermany
Juhani ValoFinland
JuliaGermany
JuliaGermany
Julia AminoffFinland
Julia EhrtGermany
Julia StempelGermany
Julianna FedorkóHungary
Julie BatesAustralia
Julie BurtonFrance
Julie BurtonFrance
Julie MastrineUnited States
Juliette GorgetteFrance
Juliette ThéveninBelgium
Jurj AmaliaRomania
Jussi-Pekka UusitaloFinland
Kaarne RintalaFinland
Kalle SimonssonSweden
Kamensky IlonaFrance
Kare SaloFinland
Karen DrewDenmark
Karin Samira MoserSwitzerland
karina laursenDenmark
Karri-Pekka KauppinenFinland
karsten harazimgermoney
Kata KasalaFinland
Kate GibsonCanada
Kate UrbanCanada
Katerina PartinovaMacedonia
Katha BaurSchweiz
Katharina M.Germany
Kathleen PykeCanada
KatiFinland
Kati HärkönenFinland
Katie GonserSweden
Katja BockGermany
Katja OrpanaFinland
Katja VirpirantaFinland
Katrina BacomeUnited States
Keijo AhlqvistFinland
Kelly FoleyAustralia
Kelly FoleyAustralia
Kemble Carpentercanada
Ken MonteithCanada
Kerstin Schachtsiekgermany
Kimberly Antonia Fey GrünigGermany
Kimmo HalonenFinlans
Kine HemmingbyNorway
Kiran OpalCanada
KittyAustralia
Klaus Fricke, Dipl. SozPäd FH, BremenDeutschland
Kocho AndonovskiMacedonia
Konstantin BethscheiderGermany
Krissy SummersAustralia
Krissy SummersAustralia
Kristina MarlenGermany
Kristina Moserswitzerland
Lady LucilleGermany
Laetitia RebordFrance
Laetitia RebordFrance
Laila Zarrabi YanCanada
Laila Zarrabi YanCanada
LauraRomania
Laura CandidatuRomania
Laura CraciunRomania
Laura EizenbergFrance
Laura EmiliaFinland
Laura KokkilaFinland
Laura LeeScotland
Laura TättiläFinland
Lauren PraggCanada
Lauren TappUK
Lauri SammalkorpiFinland
Le Doriol EmilieFrance
Leena PetersGermany
Leena PetersGermany
Leizy leidyFrance
Leizy leidyFrance
Lena BielskaPoland
Lena MorgenrothGermany
Leonorefrance
Léonore BrassardCanada
Leslee PetersenUS
Letellier Jean-LucFrance
Letonde Hermine GbedoItaly
Liisa KetoharjuSweden
Liisa SahlbergFinland
LilaMacedonia
LilianaItalia
LilianaItalia
Lilit VendettaSpain
Lily goldschmidtUSA
Lily goldschmidtUSA
LisaGermany
LisaNetherlands
Lisa CogniauxBelgium
Lisa OretoItalia
Little ShivaBelgium
Lorena Jaume-PalasíGermany
Loris FuschilloItalia
Louis PichéCanada
Luca KertészHungary
Luca TainioFinland
Lucy Kelley-PattersonSweden
Łukasz KozakPoland
Lydia VerstegenNetherlands
Lyne GenereuxCanada
Lynn FisherEngland
M. RademacherGermany
MadalinaRomania
Magda BorysławskaPoland
Magdalena GórskaSweden
Magdalena SimstichDeutschland
Magde NikolovskaMacedonia
Magde NikolovskaMacedonia
Maggie McNeillUSA
Magnus S HoelvoldUnited Kingdom
Maiju LaamanenFinland
Maja KarlssonSweden
Mallas HuttunenFinland
Mamen Briz HernándezSpain
MandiCanada
Mandy BergmanCanada
Manfred KornGermany
Marc RoigSpain
Marc RoigSpain
Mari KukkonenFinland
mari leskinenfinland
MariaItaly
Maria BlomFinland
Maria Gabriella LattaruloItaly
Maria HuuhkaFinland
Maria JohanssonSweden
Maria JohanssonSweden
maria lohikivifinland
Maria MorozovaHungary
Maria WiedlackAustria
marianne chargoisfrance
Marie ChampionFrance
Marie-EveCanada
Marie-Ève MullerCanada
Mariëlle van Veenthe Netherlands
Marie-Noëlle AnctilCanada
Marika LahdenperäFinland
MarinaMacedonia
Marina TupranRomania
Marion PécotFrance
Marisa Silvana TarantinoArgentina
Marius Bogdan TudorRomania
Marja EskolaFinland
Mark BrillCanada
Markku HannulaFinland
Markku MattilaFinland
MarlaFrance
Martin OlafsenNorway
Martina LohanGermany
Martina MedolagoSwitzerland
Martina NedelkovskaMacedonian
Martina NedelkovskaMacedonian
Martina PitkänenFinland
Martina PitkänenFinland
Martyna TokarskaPoland
Mary Lynne BienerCanada
Marylie SavoieCanada
Mathieu LamourFrance
Matilde QuintelaPortugal
MatthiasGermany
Matthias LehmannGermany
Matthias VernaldiDeutschland
Maude SanterreCanada
Maxime ValléeCanada
Maya PerrierDeutschland, Berlin
Mel BradleyNorthern Ireland
Merel van MansomCurrently living in Sweden, Dutch origin
Mic RasmussenSwitzerland
Micha NagurskyDeutschland
Michael GümbelGermany
Michael GümbelGermany
Michael McMorrisUnited Kingdom
Michael TeichmannGermany
Michael WheatleyCanada
MichelleGermany
Mihail SeppäläFinland
Mika PeltolaFinland
Mike FitzGibbonIreland
Milan VukašinovićSerbia
Milla KarhuFinland
mimicanada
Mina ToluGermany/Malta
Minna HögFinland
Minna HuovinenFinland
Minna OksanenFinland
Minna RissanenFinland
Minna SalonenFinland
Minna UimonenFinland
Mira AleenaGermany
Miron IonelaRomania
Miron IonelaRomania
Miss BarbrafischCanada
Misty LuminaisUSA
Misty LuminaisUSA
Monard SandraFrance
MonicaItalia
Mónica Monroy JuradoEstado Español
Morten PetersGermany
MSIndia
Mumtaz KarimjeeUK
Murat MislimiMacedonia
Mylène St-OngeCanada, QC
Myra BeserianouGreece
Nandita SharmaUSA
Natalia JudzińskaPL
Natalie KaminskiCanada
Natasha BoshkovaMacedonia
Natasha BoshkovaMacedonia
NathalieFrance
Nathalie DelaunoyBelgium
NavarroFrance
nickyaustralia
Nicolas SchevinFinland
Nicole D. McFadyenCanada
Nicole NeptonCanada
Nicole PaetowGermany
Nicole SiriItaly
Nicole von HorstGermany
Nicoleta ApostolRomania
Niina SahiFinland
Niina VuolajarviFinland
Nina SeifertGermany
Niovi FotopoulouUnited Kingdom
Nony MosFrance
Olga WennergrenSweden
Oliver SchottGermany
Olivia NitisRomania
orsolya ferenczigermany
Pablo CostaSpain
paolo belloitalia
Pascale RobitailleCanada
Pasi KirkkopeltoFinland
Patrice GohierFrance
Patricia AssoulineFrance
Patricia AssoulineFrance
Patricia Muñoz LunaSpain
Patrick Charette-DionneCanada
Patrick HenkelmannGermany
Paul CriderUSA
Paul SuciuUK
Paula CabeçadasPortugal
Pauline BergeronCanada
Pauline Rousseaufrance
Pauline Rousseaufrance
Pedro FeijóPortugal
Peter HeinenDenmark
Petra KutalkovaCzech Republic
Pétur GuðmundssonIceland
PhilippGermany
Philipp MuhrAustria
Phoenix JakonenSweden
Pierre BrasseurLille 1
Pierre NazereauFrance
Pierre-Henri MinotCanada
Piia LavilaUK/Finland
Pilvi TakalaFinland
Ponzer TinouAustria
Quentin BarthassatSwitzerland
QuerelleMarseille france
Raija RintalaFinland
Raluca PetcutRoumania
Raquel FreirePortugal
Raúl del ValleSpain
Rebekka PaakkolaFinland
Rebekka PaakkolaFinland
Reetta HanhikoskiFinland
Reetta LaitinenFinland
Reko RintamäkiSuomi
Renaud ChantraineFrance
Ricardo PetingaPortugal
Richard DaltonCanada
Richard GirardUnited States of America
Rikki de la VegaUSA
rino castiglioneitaly
Rita SearaPortugal
RobGloucestetshire
robUSA
Romy Alizeefrance
Roope KanninenFinland
Rosa MerilainenFinland
Rosália PedrosaPortugal
Roseli FerreiraSwitzerland
Rossanne AriiU.S.
Roxana MarinRomania
RoxaneFrance
RufinFrance
RufinFrance
Ruka ToivonenFinland
Rumena GjerdovskaMacedonia
Ruth JacobIreland
Ruth Morgan ThomasScotland , UK
Ruth WeismannAustria
Sabrina MorenaItaly
Saga NyrénFinland
Saija AaltonenFinland
Salla HiltunenFinland
Samuli NeuvonenFinland
Sandra GuyerSwitzerland
Sandra LacznyGermany
Sandra RedzovicGermany
Sanna LehtonenFinland
Santeri JääskeläinenFinland
Sara grubissaItaly
Sara grubissaItaly
Sarah BroadCanada
Sari SoilanderFinland
Satu TuomaalaFinland
schalk jofrance
schutz samsonfrance
Sebastian TocRomania
Sébastien BarraudCanada/France
Sebring FrehnerU. S. A.
Selena GrimmGermany
Selena GrimmGermany
Senni MoilanenFinland
Sharon NolanIreland
sheenaUK
sheenaUK
Sheila AdamsCanada
Silja GoetzmannGermany
Silja GoetzmannGermany
Silja VornanenFinland
Silke Niggemeier, SexualtherapeutinGermany
SilvestriFrance
SilviaItaly
sinikka huuskofinland
Sir Veymon-KeyFinland
Slavcho DimitrovMacedonia
Sofia Del VitaItaly
SolerFrance
Sonja DolinsekGermany
Sood, PetraDeutschland
Sophie d’AubrebijBelgium
Stefán ErlingssonIceland
Stefán ErlingssonIceland
Stefan HandschlagGermany
Stefanie LohausGermany
Stein FosslieNorway
Stephanie SatzingerAustria
Stephen KeeganIreland
Steve ChongCanada
Steve WebsterScotland
Stuart CryerCanada
SusannaItaly
Susanne FrühwirthAustria
SusiGermany
Suzanne KellyCanada
Sven DirksAustria
Svenja OberenderGermany
Sybil HolidayUSA
Taneli ViitahuhtaFinland
Tapani SantalaFinland
Tara DurneyUSA
Tarja JaakolaFinland
Teemu AnttilaFinland
Teresa BueckerGermany
Tero Keski-ValkamaFinland
Thekla MorgenrothGermany
ThelmaUsa
THEVOZ SYLVAINSWITZERLAND
THEVOZ SYLVAINSWITZERLAND
Thierry SchaffauserFrance
Thorolfur BeckIceland
Tiia ForsströmFinland
Tiina HämäläinenFinland
Tiina MolanderFinland
Timéo A.France
Timéo A.France
Timo Ala-VähäläSuomi
Timo JärvenpääFinland
Timo JärvenpääFinland
Timo TorppariFinland
Tineke RitmeesterThe Netherlands
Tiziana MugliaItalis
Toni JauhiainenFinland
Toni PorterAustralia
Tonnelé-Verjus JulietteFrance
Toril MartinussenNorway
Tove PilsSweden
Tracey TieFCanada
TranishaUS
Treena OrchardCanada
Trent NewmeyerCanada
Trixie FontaineUnited States
Tsvetelina Radoslavova YovovaDeutschland
Tuula JuvonenFinland
Valentina IancuRomania
valentina visentin venezia italia
valentina visentinvenezia italia
Valeria CristianoItaly
Valeria Mercandinoitaly
Valeria Mercandinoitaly
Valeria StabileItaly
Vanja DimitrievskiMacedonia
Varpu LöfmanFinland
Veda PopoviciRomania
Venja HuovinenFinland
Venla KallioFinland
Veronique Boyerfrance
Véronique LéonardBelgium
Vesa Linja-ahoFinland
VesnaMacedonia
Viivi LambergFinland
Vilja OltavaFinland
Vincent AbalainFrance
Voskre Naumoska IlievaMacedonia
VSymonfrance
WildcatFreiburgGermany
William B CarolineFrance
Wolfgang RussGermany
Yagos KoliopanosGreece
YasminItaly
Yesenia SparklesUnited States
Yolanda EstesEcuador
YomFrance
yori gagarimgermany
Zoe KunstenaarUSA
Zuzanna DziubanPoland
Zvonko DimoskiMacedonia
Никола ГелевскиРепублика Македонија
design & theme: www.bazingadesigns.com