O włączenie walki o prawa pracownic i pracowników seksualnych do postulatów ruchu feministycznego

maxresdefault

Jako sygnatariuszki i sygnatariusze tego manifestu, wyrażamy poparcie dla samostanowienia pracownic i pracowników seksualnych oraz domagamy się uznania pracy seksualnej za formę pracy.

W obliczu zagrożeń, przed jakimi stoją prawa kobiet, prawa reprodukcyjne i prawa równości płci w Europie i Azji Środkowej, solidaryzujemy się z pracownicami i pracownikami seksualnymi, którzy doświadczają niezliczonych form przemocy, poczynając od przemocy strukturalnej, na przemocy fizycznej i seksualnej kończąc. Aby przeciwdziałać systematycznej opresji, z którą mierzą się pracownice i pracownicy seksualni, nawołujemy wszystkie działaczki i działaczy feministycznych do otwarcia się na głos i potrzeby osób świadczących usługi seksualne oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec tych rozwiązań prawnych, które w ewidentny sposób prowadzą do naruszenia ich wolności i praw.

Wzywamy ruch feministyczny sytuujący nierówność płci w kontekstach patriarchatu, kapitalizmu i rasizmu do uznana walki o prawa osób świadczących usługi seksualne za równoprawny element ruchu. Jesteśmy świadome i świadomi opresyjnego charakteru funkcjonujących w Europie systemów prawnych i uważamy, że ciągła kontrola, prześladowanie czy aresztowania nie są strategiami, które skutecznie przeciwdziałają nierównościom płci oraz przemocy doświadczanej przez osoby świadczące usługi seksualne. Przeciwnie, wierzymy, że tym, co pozwoli ograniczyć przemoc wobec kobiet, mężczyzn i osób trans pracujących w seks biznesie – taką jak marginalizacja ekonomiczna, społeczna i instytucjonalna – są interwencje środowiskowe oraz szeroko zakrojona i długoterminowa samoorganizacja wszystkich grup narażonych na przemoc i marginalizację.

Uznajemy pracownice seksualne i pracowników seksualnych za osoby, które posiadają ekspercką wiedzę na temat swojego życia i potrzeb.

Domagamy się, by ruch feministyczny konsekwentnie wspierał prawo wszystkich ludzi do samostanowienia oraz decydowania o swoim ciele i wykonywanej pracy – osoby świadczące usługi seksualne nie powinny stanowić tu wyjątku.      

Szanujemy decyzję pracownic i pracowników seksualnych o zaangażowaniu się w pracę seksualną.

Jako feministki i feminiści odrzucamy mizoginistyczne opinie, zgodnie z którymi pracownice seksualne „sprzedają siebie” czy „sprzedają własne ciało”. Założenie, że seks wiąże się z oddaniem lub utratą części siebie, uważamy za głęboko antyfeministyczne. Nie zgadzamy się również z przekonaniem, że pracownice seksualne przyczyniają się do „utowarowienia kobiet, seksu i intymności”. To nie pracownice seksualne są winne takiemu stanowi rzeczy, lecz patriarchat i inne formy opresji.

Podkreślamy, że osoby świadczące usługi seksualne posiadają zdolność do wyrażania świadomej zgody.

Zakładając, że praca seksualna wyklucza dobrowolność, sprawstwo i świadomą zgodę zaangażowanych w nią kobiet, odmawiamy pracownicom i pracownikom seksualnym prawa do określania własnych granic i przeciwstawiania się przemocy doświadczanej w miejscu pracy. Propagowanie tezy, że klienci „kupują ciała” lub zgodę pracownic i pracowników seksualnych – a w związku z tym mogą bez żadnych ograniczeń nimi dysponować – ma realne i bardzo niebezpieczne konsekwencje dla osób świadczących usługi seksualne. Co więcej, definiowanie pracy seksualnej jako formy przemocy wobec kobiet może prowadzić do obław policyjnych w miejscach pracy osób świadczących usługi seksualne, realizowanych rzekomo w imię przeciwdziałania przemocy. Faktycznie jednak, tego rodzaju „interwencje” narażają pracownice seksualne na dodatkową przemoc.

Domagamy się wprowadzenia rozwiązań, które zapewnią realną pomoc i wsparcie ofiarom handlu ludźmi; rozwiązań które nie będą naruszać przysługujących im praw człowieka i praw pracowniczych.

Opowiadamy się przeciwko utożsamieniu migracji i pracy seksualnej z handlem ludźmi. Tego rodzaju uproszczenie naraża migrantki i migrantów świadczących usługi seksualne na przemoc ze strony policji. Obławy w miejscach pracy stawiają ich przed groźbą aresztowania oraz deportacji, spychając do podziemia seks biznesu, gdzie w jeszcze większym stopniu narażeni są na przemoc i wyzysk.

Opowiadamy się przeciw wszelkim formom przemocy doświadczanej przez pracownice seksualne i pracowników seksualnych.

Praca seksualna sama w sobie nie jest formą przemocy, jednakże z powodu jej kryminalizacji osoby świadczące usługi seksualne są szczególnie narażone na przemoc seksualną i fizyczną. Postrzeganie pracy seksualnej jako formy przemocy i odmawianie pracownicom i pracownikom seksualnym sprawstwa i zdolności do decydowania o własnym życiu służy normalizacji przemocy wobec osób świadczących usługi seksualne. Dodatkowo, wiele pracownic i pracowników seksualnych doświadcza przemocy umotywowanej rasizmem, seksizmem, homo- i transfobią czy klasizmem. Te przecinające się formy opresji w jeszcze większym stopniu narażają osoby świadczące usługi seksualne na przemoc ze strony klientów, innych pracowników seks biznesu, przedstawicieli instytucji społecznych i pomocowych, policji, służb migracyjnych oraz reprezentantów wymiaru sprawiedliwości, oraz innych członków społeczeństwa.

Jako działaczki i działacze szeroko rozumianego ruchu feministycznego codziennie angażujemy się w walkę z mizoginią we wszystkich sferach życia.

Postrzegamy mizoginię nie jako przyczynę pracy seksualnej, lecz jako formę oporu wobec działań i decyzji kobiet, niezależnie od tego, czy decyzje te dotyczą noszenia makijażu, dokonywania aborcji, czy świadczenia usług seksualnych właśnie. Opowiadamy się przeciwko wezwaniom do zmiany czy eliminowania działań, które jakoby „prowokują” mizoginię. Sądzimy, że uznanie pracy seksualnej za aktywność wzmacniającą mizoginię, jest de facto tożsame z wyrażeniem zgody na wykluczenie społeczne i mizoginiczne reakcje wobec osób świadczących usługi seksualne.

Upominamy się o prawa migrantek i migrantów.

Migrantki i migranci w Europie i Azji Środkowej mają ograniczony – jeżeli jakikolwiek – dostęp do pracy i zabezpieczeń socjalnych. Niektóre z osób ubiegających się o status uchodźczyni lub uchodźcy świadczą usługi seksualne ze względu na brak wielu innych możliwości podjęcia pracy zarobkowej pozwalającej na utrzymanie siebie czy rodziny. Kryminalizacja klientów i inne formy kryminalizacji pracy seksualnej narażają migrantki i migrantów świadczących usługi seksualne na ciągłe zagrożenie przemocą, aresztowaniem czy deportacją. Kryminalizacja pracy seksualnej stanowi również barierę w dostępie do wymiaru sprawiedliwości i odbiera migrantkom i migrantom możliwość dochodzenia swoich praw. 

Upominamy się o prawa osób LGBT.

Stygmatyzacja i dyskryminacja osób LGBT, odrzucenie ze strony rodziny, bariery w dostępnie do edukacji i rynku pracy obecne w cis-seksistowskich i heteronormatywnych strukturach społecznych często sprawiają, że praca seksualna stanowi jedną z niewielu form zarobkowania dla osób LGBT. Antyprostytucyjne ustawodawstwo jedynie pogarsza sytuację osób LGBT świadczących usługi seksualne, ignorując wielość doświadczanych przez nie form marginalizacji. Dotyczy to w szczególności kobiet trans: są one bowiem bardzo często zatrzymywane i aresztowane pod zarzutem świadczenia usług seksualnych, nawet jeżeli nigdy nie wykonywały pracy seksualnej.

Domagamy się pełnej dekryminalizacji pracy seksualnej.

Tzw. szwedzki model oraz inne formy kryminalizacji pracy seksualnej krzywdzą osoby świadczące usługi seksualne, spychając je w ubóstwo, osłabiając ich pozycję negocjacyjną w relacjach z klientami oraz karząc je za tworzenie kolektywnych – a więc bezpieczniejszych – miejsc pracy. Rozwiązania prawne wprowadzone w wielu krajach Europy (m.in. w Szwecji, Islandii, czy Norwegii) pociągają za sobą eksmisje i deportacje pracownic seksualnych. Jedynie pełna dekryminalizacja pracy seksualnej chroni prawa pracownic i pracowników seksualnych, i pozwala na organizowanie się na rzecz praw pracowniczych czy na tworzenie związków zawodowych, a tym samym zapobiega opresji, przemocy i wyzyskowi  w miejscu pracy.

Opowiadamy się przeciwko rosnącej prekaryzacji pracy kobiet.

Z perspektywy historycznej w kapitalistycznych i patriarchalnych społeczeństwach zachodnich, praca kobiet (prowadzenie domu, praca opiekuńcza, praca seksualna, praca emocjonalna) była dyskredytowana, niedoceniana, nisko opłacana czy nawet całkowicie niezauważalna i bezpłatna. Na całym świecie kobiety, włączając w to pracownice seksualne, podejmowały i podejmują prace, które przynoszą mniejsze zarobki, gwarantują niższe bezpieczeństwo zatrudnienia i ochronę przed wyzyskiem. Praca na czarnym rynku lub w szarej strefie, praca sezonowa i dorywcza, praca w domu, podwykonawstwo, samozatrudnienie – wszystkie te formy pracy są elementem codzienności wielu kobiet w Europie i na całym świecie. Istnieje wiele podobieństw między pracą seksualną a innymi formami pracy opiekuńczej. Zarówno pracę seksualną, jak i prace opiekuńcze uważa się za zajęcia „typowo kobiece” i kojarzy z migrantkami czy z kobietami o innym niż biały kolorze skóry. Kobiety wykonujące prace opiekuńcze, podobnie jak pracownice seksualne, zazwyczaj nie mają dostępu do takich samych praw i przywilejów, jakimi dysponują osoby pracujące w „typowo męskich” zawodach. Walka o prawa pracownic seksualnych zakłada zatem walkę o prawa pracownicze, krytykę prekarnych warunków pracy i eksploatacji w seks biznesie, oraz rzecznictwo mające na celu wprowadzenie takich norm prawnych, które pozwolą na uznanie pracy seksualnej za formę pracy.

Domagamy się włączenia walki o prawa pracownic i pracowników seksualnych do postulatów ruchu feministycznego.

Uwzględnienie głosu, perspektywy i potrzeb pracownic i pracowników seksualnych wzbogaci ruch o nowe refleksje, energię i doświadczenia, czyniąc go jeszcze bardziej różnorodnym. Będzie to również stanowić kolejny krok na drodze ku bardziej zniuansowanej i pogłębionej refleksji nad takimi kategoriami jak płeć, klasa i rasa. Pracownice seksualne były jednymi z pierwszych feministek. Nie upominając się o prawa kobiet świadczących usługi seksualne, współczesny ruch feministyczny de facto odcina się od swoich korzeni.

Podpisy:

Organisations from Europe and Central-Asia

 1. 8 Mars Pour TouTEs (March 8 for All), France
 2. Abbatto i Muri, Italy
 3. Ⓐ-casă collective
 4. Acceptess-T, France
 5. Act Up – Paris, France
 6. APDHA – Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Spain
 7. ARAS – Romanian Association Against AIDS, Romania
 8. Actibistas – Portuguese group for the visibility of bisexuality, Portugal
 9. Asamblea Transmaricabollo de Sol, Spain
 10. Assemblea Permanente We Want Sex, Italy
 11. Asociación Arrats, Spain
 12. Asociația Mișcarea Civică ”Miliția Spirituală”, Romania
 13. Association Queer May (Stowarzyszenie Queerowy Maj), Krakow, Poland
 14. Asociatia Sens Pozitiv, Romania
 15. Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women of Republic of Macedonia (ESE), Macedonia
 16. Association for Struggle Against Sexual Violence (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği), Turkey
 17. Association Program STACJA, Warsaw, Poland
 18. Associazione Radicale Certi Diritti, Italy
 19. Autonomia, Kraków, Poland
 20. Basis Yorkshire, UK
 21. Belfast Feminist Network, Northern Ireland
 22. Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V., Germany
 23. Bizkasida (Gipuzkoa), Spain
 24. Bloque Alternativo de Revolución Sexual, Spain
 25. Bursa Özgür Renkler LGBT, Turkey
 26. CABIRIA, France
 27. Campaign Against Homophobia (KPH), Warsaw, Poland
 28. CARUSEL, Romania
 29. Centrul FILIA, Romania
 30. Charitable Organization “All-Ukrainian League “Legalife”, Ukraine
 31. Cockheart, England
 32. CUNTemporary, UK
 33. Codziennik Feministyczny, Poland
 34. Collectif Droits & Prostitution, France
 35. Colectivo Hetaira, Spain
 36. Collectif des Femmes de Strasbourg-Saint-Denis, France
 37. Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), Spain
 38. Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute onlus, Italy
 39. CUP Capgirem Barcelona, Spain
 40. De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’, the Netherlands
 41. Deutsche AIDS-Hilfe (DAH), Germany
 42. Dutch Association of Women, the Netherlands
 43. English Collective of Prostitutes, UK
 44. E-Romnja, Romania
 45. Espace P, Belgium
 46. Fachstelle Lysistrada, Switzerland
 47. Feminist Fightback, UK
 48. Feminist Ire, Ireland
 49. Feministinen Aloite! – Feminist Initiative!, Finland
 50. Feminists for Solidarity FFS, Sweden
 51. Frau und Arbeit, Austria
 52. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER (Foundation for Equality and Emancipation STER), Poland
 53. Eretica (http://abbattoimuri.wordpress.com), Italy
 54. Fundacja Przestrzeń Kobiet (Foundation Women’s Space), Poland
 55. Gayten-LGBT, Serbia
 56. Gaziantep LGBT Blog, Turkey
 57. Gender Studies Department, University of Sussex
 58. Genera, Asociación en Defensa de los Derechos de las Mujeres, Spain
 59. Ghana Union, Austria
 60. Glasgow Feminist Collective, UK
 61. Green Party Migrants’ Organisation Vienna, Austria
 62. Grupo Transexual Portugal
 63. Grüne Frauen Wien/Green Party Women’s Organisation, Vienna, Austria
 64. Grüne Migrant_innen Wien, Austria
 65. Grünen Frauen Wien, Austria
 66. Grupul Quantic, Romania
 67. Harta Group, Romania
 68. HERA – Health Education and Research Association, Republic of Macedonia
 69. Human Rights Association (İnsan Hakları Derneği), Turkey
 70. Institute Transfeminist Initiative TransAkcija, Slovenia
 71. International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe
 72. Istanbul LGBTT Solidarity Association, Turkey
 73. KADAV-WSF Women’s Solidarity Foundation, İstanbul, Turkey
 74. Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği (Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Association, Turkey
 75. KLIT / RQAC: Radical Queer Affinity Collective, trans and queer-feminist collective and community space in Budapest, Hungary
 76. Kolektyw KŁAK (Collective QUAC), Poznań, Poland
 77. Lambdaistanbul LGBT Solidarity Association, Turkey
 78. LEFÖ – Bildung, Beratung und Begleitung für Migrantinnen, Austria
 79. Lokakuun liike (October Movement), Finland
 80. Le Zoccole Dure, Italy
 81. maiz, Austria
 82. maydaySM, Germany
 83. Mersin 7 renk LGBT, Turkey
 84. Flu Baykuş Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Özgürlüğü Topluluğ, Turkey
 85. MorEL LGBT Eskisehir, Turkey
 86. National Ugly Mugs, UK
 87. PANAFA Pan African Forum, Austria
 88. Pembe Hayat (Pink Life) LGBTT Solidarity Association, Turkey
 89. P.I.N.K. – Prostitution – Integration – Neustart – Know how, Germany
 90. PION – Prostituertes interesseorganisasjon i Norge, Norway
 91. ProKoRe nationales Netzwerk von Organsiationen, Projekten und Einzellpersonen welche die Interessen von Sexarbeitenden vertreten, Switzerland
 92. PROUD (Dutch Union for sex workers)
 93. ragazza e.V. Hamburg, Germany
 94. Rose Alliance, Sweden
 95. Queer UW (Queer Warsaw University), Warsaw, Poland
 96. Rikos Records Jyväskylä, Finland
 97. SCOT-PEP, UK
 98. Schlagzeilen/Charon Verlag/Bondageproject, Germany
 99. Sexarbejdernes Interesse Organisation, Denmark
 100. Sex Work Polska, Poland
 101. Sex Worker Open University, UK
 102. Sex Workers Alliance Ireland, Ireland
 103. Sex Workers’ Rights Advocacy Network (SWAN)
 104. SHOP, assistance and support prostitution and trafficking, The Hague
 105. Sloboda prava, Serbia
 106. Stichting Erfgoed Sekswerk, the Netherlands
 107. Stowarzyszenie Kobiet Konsola (Women’s Association Konsola), Poznań, Poland
 108. Support After Rape Collective, Romania
 109. SXA-Info, Austria
 110. SWexpertise, Dutch Platform for the improvement of the position of sex workers
 111. Tampep International Foundation: European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers, the Netherlands
 112. The Pink Panthers – Combat Front Against LesBiGayTranphobia (Panteras Rosa – Frente de Combate à LesBiGayTransFobia), Portugal
 113. Trans 3.0, France
 114. TRANSform, Romania
 115. Trans-Fuzja Foundation, Poland
 116. Transvanilla Transgender Association, Hungary
 117. Transgender Europe, Europe
 118. UTSOPI, sex worker collective, Belgium
 119. Voice4Sexworkers, Germany
 120. VN-Vrouwenverdrag , the Netherlands
 121. Women’s Fund, Georgia
 122. XENIA, Fachstelle Sexarbeit, Switzerland
 123. Yesiller ve Sol Gelecek Partisi ve Yesil Sol Kadinlar, Turkey
 124. YWCA van Nederland, the Netherlands
 125. Zoccole Dure Venice, Italy

Organisations outside of Europe and Central-Asia

 1. Abortion Rights Coalition of Canada, Canada
 2. Action Putes et allie.es du Quebec (APAQ), Canada
 3. Akahatá – Equipo de Sexualidades y Géneros, Argentina
 4. Bay Area Sex Worker Advocacy Network, US
 5. Desiree Alliance, US
 6. FIRST Decriminalize Sex Work, Canada
 7. Huwomanity, Philippines
 8. New Jersey Red Umbrella Alliance, US
 9. PACE Society, Canada
 10. Philippine Sex Workers Collective, Philippines
 11. Rhode Island Chapter of Coyote, US
 12. SANGRAM, India
 13. Sex Professionals Of Canada, Canada
 14. Sex Workers Outreach Project, US
 15. Stella, l’amie de Maimie, Canada
 16. Vérose Média, Canada
 17. Urgent Action Fund for Women’s Human Rights
 18. The Warning, Canada
 19. Winnipeg Working Group, Canada
 20. Woodhull Freedom Foundation, US

Individuals

@SunnyZitrone Germany
Aaqib Javaid USA
Aaqib Javaid USA
Adam Brekka USA
Adishi India
Adishi India
Adriana Causi Italia
Agata Dziuban Poland
Agustina Iglesias Skulj Argentina
Aino-Maija Mäkikoski Finland
Aino-Maija Mäkikoski Finland
Aisla Uuttu Finland
Alejandra Santos France
Alejandro Álvarez Ordoñez Spain
Aleksandr Molchanov Sweden
alessandra voutsinas italy
Alex Lungu
Alex Lungu alx.lungu@gmail.com
Alexandra Bulgaria
Alexandra Bogdan Romania
Alexandra Ionescu Romania
Alexandra Oliveira Portugal
Alexandre AUXENTIDES France
Alfonso España
Ali Suisse
Ali Suisse
Ali Aguadi France
Alice Calin Romania
Alice de Charentenay France
Aliisa Maunula Finland
Alison Snedker Canada
alistair grant portugal
alistair grant portugal
Allison Kotzig USA
Almuthwessel Wessel Deutschland
Amanda Azanon Teruel Spain
Amber Lily USA
Amélie Bédard Canada
Amy United Kingdom
Amy Christine Lucas USA
Amy Elizabeth Caldwell Australia
ana macedonia
Ana Bárbara Contumélias Portugal
Ana Carolina Rodríguez Chile
Ana Pogangeanu Romania
Ana Pogangeanu Romania
Ana Simova Macedonia
Anastasia Diatlova Finland
Andre Nesset Nordlund Norway
Andrea USA
Andrea Grimme Germany
Andrea Houston Canada
Andrea Scholz Germany
Andrea Zsofia Szabo Sweden
Andreas Herrle Germany
Andrei Mihai Romania
Andri Már Friðriksson Iceland
Andrijana Papik Mancheva Republic of Macedonia
Andy Schäfer Germany
Angel Dimitrievski Macedonia
Angela Stojanovska Macedonia
Angélique Germany
Anita Bartolini Italy
Anita Bartolini Italy
Anita Furlong Ireland
Anja Deutschland
Anja Kultalahti Finland
Anna Sweden
Anna Bánki Ireland
Anna Devereux Ireland
Anna Rawlings Finland
Annah Pickering New Zealand
Anna-Karin Örander Sweden
Anna-Leena Kiikkilä Finland
Annamaria Ferenczi Hungary
Anne Koch Germany
Anne Wizorek Germany
Annegret Lange Austria
Annemari Hakala Finland
Anni Haapanen Finland
Anni Rajamäki suomi
Anni Rajamäki suomi
Antonella Garofalo Ireland
Antonia Zerbisias Canada
Antonin Le Mée France
Anu Salmela Finland
Arina Finland
Astrid Renland Norway
Audrey Huntley Canada
Audun Lorentzen Norway
Audun Lorentzen Norway
Aurelija Aniulyte Denmark
Aurore NOUAILHAS France
Ayelen diaz Argentina
Backx Mathieu France
Backx Mathieu France
Baillon Sarah Switzerland
Baillon Sarah Switzerland
Barbara Fletcher Canada
Barbara Kallir USA
Barbara Kallir USA
Barbara Ruf Germany
Barbara Western Ireland
Beatrice gamberini Italy
Beatrice gamberini Italy
beatrice gusmano portugal
Becky Barryte USA
Becky Barryte USA
Begoña De Miguel Spain
Berna Turkey
Bernd Aretz Germany
Bernd Facklam Germany
Bertrand Jullien France
Beryl Boemer germany
Beth Berendsen USA
Bettina Charlotte Lintzel Germany
Biljana Madzar
Biljana Ginova Macedonia
Bingul Durbas United Kingdom
Binitha Joseph India
Birgit Hebein Vienna
Bisera Macedonia
Blumberg France
Botez Iolanda Romania
Brigitte Obrist Switzerland
Britta Schönhütl Germany
Britta Sell Germany
Bronwen Lang Ireland
Caleb Davis Germany
Caleb Davis Germany
Camille Beauné France
camille dejean belgium
Caren Wilton New Zealand
Carlos del Castillo The Netherlands
Carmen Radu Romania
Caro Grimmer Germany
Carolin Germany
Carolin Germany
Carolin Lorenz Germany
Caroline Ausserer Deutschland
Carolyn Kidd USA
Casey Oraa Canada
Catherine Bonneau Canada
Catherine Zangger Canada
Cecilia Varela Argentina
Celia Guillemenot Canada
Charlie F France
Chemarin france
Chiara Paterno Italy
Chris Gore Australia
CK Twight Canada
claire raymond uk
Clara Ferri Italia
Claudia Epure Romania
Claudia Gressler Germany
Cliona Evans Northern Ireland
Cliona Evans Northern Ireland
Coline Delcourt France
Coline Delcourt France
Conchi Briñas España
Coppe  Sébastien Belgium
Coppe  Sébastien Belgium
Corinne Riedener Switzerland
Courtney Moreno USA
Cybèle Lespérance Canada
Dani Prisacariu Romania
daniel hamburg deutschland
Daniel Mang Sweden
Daniel Urlich New Zealand
David Bevan GB
David Consuegra Finland
David Consuegra Finland
David Grade Germany
David Thompson U.S.A.
Debbie Untitled Kingdom
debora del valle herrera spain
Débora Fortunato Moreira Portugal
Deborah Brock Canada
Delia Delions USA
Denise Morel Canada
Desmond Ravenstone United States
Deva Bhusha Germany
Dietmar Kuschke, Member of Die Linke Ndb.-Mitte Germany
Dimmie Danielewski Australia
Dinu Catalin Romania
Dita BonBon Finland
Dominique Massé France
Donna Dykeman Canada
Doris Antony Germany
Dr Melinda Chateauvert USA
Dr Melinda Chateauvert USA
Dr. Annette Standop Germany
Dr. Antje Schrupp Germany
Dr. Linda Duits Netherlands
Dr. Mithu Melanie Sanyal Germany
Dragana Krstevska Macedonia
Dragana Krstevska Macedonia
Duna Torres Martín Spain
Eeva Niklander Finland
Eeva-Kaisa Köngäs Finland
Einar Finnsson Iceland
Einar Steingrimsson UK
Eldur Isidor United Kingdom
Elena DImushevska Macedonia
Elena Hillnhütter Deutschland
Elena Hillnhütter Deutschland
Elena Radu Romania
Elena Rizzardi Italy
Elie Darling Canada
Elina Halttunen-Riikonen Finland
Elisa Dufva Finland
Elisabeth Venus Germany
Elizabeta S.Zafirovska Republic of Macedonia
Elizabeth Wood USA
Elke Hannig-Brauer Germany
Elle Divine Australia
Ellie Lamothe Canada
Elodie Blomet Switzerland
Elsa Aloisio France
Ely E. Italy
Emeline Boucheron France
Émilie Laliberté Canada
Emma Korhonen Finland
Emmi Lausas Finland
Emmi Venna Finland
Emmi Venna Finland
Emppu Finland
Ercan Efe Germany
Ercan Efe Germany
Eretica (http://abbattoimuri.wordpress.com) Italia
Erica Idén Gustafsson Sweden
Erna Ýr Öldudóttir Iceland
Essi Thesslund Finland
Esther Frain Scotland
Ethell USA
Ethell USA
eva maria Argentina
Eve Finland
Eve Finland
Eve Friday U.K
eve massacre Germany
Evelyne Zinsstag Switzerland
Fabian Fernandez USA
Fabienne Freymadl Germany
Fábio Barbosa Portugal
Fedebis Italy
federica bravi italia
fer g. argentina
Finlay Long Australia
flora Buttigieg france
Florian Vörös France
Francesca Salerno
Francesca Campani Italia
Francesca Campani Italia
Francesca Perri Italia
francisca sardi portugal
François Berdougo France
Françoise Gil France
Franz Kass Germany
Franziska Germany
Frédéric terrier France
Frédéric terrier France
Frissonnante Daniela France
Frosina Milkovska Macedonia
Gabriel Brumariu Romania
Gabriela Espinosa Sweden
Gabriela P. Romania
Gemma Griso Italy
Georgina Orellano Argentina
Georgina Orellano Argentina
Gerhard Peters Germany
Giorgia Italia
giorgia castellano italy / denmark
GIORGIA MORSELLI ITALY
Giorgia Pagano Italy
Giorgos Papadopetrakis Greece
Giovanna Gilges Deutschland
Giulia Italy
Giulia Garofalo Geymonat Italy/Sweden
Giulia Petrucci Italy
Giulia Zampini UK
Glenn Göttsche Germany
gottardi france
Graeme Bacque Canada
Graeme Bacque Canada
Grazyna Czernecka Poland
Guðfinna Kristinsdóttir Iceland
Guichard Colette France
Guichard Colette France
Gwladys Aubert France
Hanna Bergfors Germany
Hanna Bergfors Germany
Hanna Houtsonen Finland
Hanna Pink Germany
Hanno Thulmann Germany
hans christian voigt austria
Hans Jónsson Iceland
Hans-Georg Schulz Germany
Heather Marx United Kingdom
Heather Smith USA
Heidi Mehtonen Finland
Heikki Manninen Finland
Helena Lopes Braga Portugal
Helena Petersen Dyggve Finland
Helga Amesberger Austria
Helga Hansen Germany
Helgi Laxdal Iceland
Henna Räsänen Finland
Hexe Fey Germany
Hilary Caldwell Australia
Holger Fehmel Germany
Holger Sweers Germany
Iancu Alice România
Iancu Alice România
iancu dragos romania
Iiris Pääkkönen Finland
Ilkka Malinen Finland
Ima Iduozee Finland
Ines Rolo Portugal
Inês Sobreira Portugal
Inga Thiemann UK
ingrid sherwood canada
Ioana Pelehatai Romania
ioana vlad romania
Ioniță Andreea Romania
Ionut Ologu Romania
irene ciracò italy
Irene Jordan Canada
Irina Ghinea Romania
Isabel Arroyo Germany
Isabella Chen Austria
Isabelle Johansson Sweden
Isabelle Johansson Sweden
Isobel Gelman Nederländerna
ivanna spain
J.Feldbauer Germany
Jaakko Kulmala Finland
Jaana Kauppinen Finland
Jackie McMillan Australia
Jackson Nash England
jacot vedrenne france
Jagoda Morawski Macedonia
Jan Forsman Finland
Jan Karel Bolleman Netherlands
Jane wojtkowiak france
Janelle Canada
Jan-Erik ella Germany
Janice Mills Scotland
Janika Kunnari Finland
Janine Ewen Scotland
Jari Numminen Finland
Jarmo Rastamo Finland
Jasmin Koppe Germany
Jasmin Schreiber Germany
Jasna Strick Germany
Jayne Country UK
Jem Thomas UK
Jemina Lindholm Finland
Jen Thompson Australia
Jenni Finland
Jennifer J. Reed USA
Jenny Künkel Germany
Jeremias Kangas Finland
Jess Glaisher UK
Jess Glaisher UK
Jessica Gtz Argentina
Jim Hounslow Canada
Jody Paterson Canada
Joelle Casteel United States of America
Johanna Sirkiä Finland
Johanna Vehkanen Finland
Johanna Weber Germany
John Mandel germany
Jonathan Frieman USA
Jonathan Frieman USA
Jonna Kumpulainen Suomi Finland
Joschka Tepelmann Germany
Joshua Colquhoun Northern Ireland
Jovana Macedonia
Jovana Macedonia
Joy deVive USA
Joyce Arthur Canada
Judith Brandner Germany
Juhani Valo Finland
Julia Germany
Julia Germany
Julia Aminoff Finland
Julia Ehrt Germany
Julia Stempel Germany
Julianna Fedorkó Hungary
Julie Bates Australia
Julie Burton France
Julie Burton France
Julie Mastrine United States
Juliette Gorgette France
Juliette Thévenin Belgium
Jurj Amalia Romania
Jussi-Pekka Uusitalo Finland
Kaarne Rintala Finland
Kalle Simonsson Sweden
Kamensky Ilona France
Kare Salo Finland
Karen Drew Denmark
Karin Samira Moser Switzerland
karina laursen Denmark
Karri-Pekka Kauppinen Finland
karsten harazim germoney
Kata Kasala Finland
Kate Gibson Canada
Kate Urban Canada
Katerina Partinova Macedonia
Katha Baur Schweiz
Katharina M. Germany
Kathleen Pyke Canada
Kati Finland
Kati Härkönen Finland
Katie Gonser Sweden
Katja Bock Germany
Katja Orpana Finland
Katja Virpiranta Finland
Katrina Bacome United States
Keijo Ahlqvist Finland
Kelly Foley Australia
Kelly Foley Australia
Kemble Carpenter canada
Ken Monteith Canada
Kerstin Schachtsiek germany
Kimberly Antonia Fey Grünig Germany
Kimmo Halonen Finlans
Kine Hemmingby Norway
Kiran Opal Canada
Kitty Australia
Klaus Fricke, Dipl. SozPäd FH, Bremen Deutschland
Kocho Andonovski Macedonia
Konstantin Bethscheider Germany
Krissy Summers Australia
Krissy Summers Australia
Kristina Marlen Germany
Kristina Moser switzerland
Lady Lucille Germany
Laetitia Rebord France
Laetitia Rebord France
Laila Zarrabi Yan Canada
Laila Zarrabi Yan Canada
Laura Romania
Laura Candidatu Romania
Laura Craciun Romania
Laura Eizenberg France
Laura Emilia Finland
Laura Kokkila Finland
Laura Lee Scotland
Laura Tättilä Finland
Lauren Pragg Canada
Lauren Tapp UK
Lauri Sammalkorpi Finland
Le Doriol Emilie France
Leena Peters Germany
Leena Peters Germany
Leizy leidy France
Leizy leidy France
Lena Bielska Poland
Lena Morgenroth Germany
Leonore france
Léonore Brassard Canada
Leslee Petersen US
Letellier Jean-Luc France
Letonde Hermine Gbedo Italy
Liisa Ketoharju Sweden
Liisa Sahlberg Finland
Lila Macedonia
Liliana Italia
Liliana Italia
Lilit Vendetta Spain
Lily goldschmidt USA
Lily goldschmidt USA
Lisa Germany
Lisa Netherlands
Lisa Cogniaux Belgium
Lisa Oreto Italia
Little Shiva Belgium
Lorena Jaume-Palasí Germany
Loris Fuschillo Italia
Louis Piché Canada
Luca Kertész Hungary
Luca Tainio Finland
Lucy Kelley-Patterson Sweden
Łukasz Kozak Poland
Lydia Verstegen Netherlands
Lyne Genereux Canada
Lynn Fisher England
M. Rademacher Germany
Madalina Romania
Magda Borysławska Poland
Magdalena Górska Sweden
Magdalena Simstich Deutschland
Magde Nikolovska Macedonia
Magde Nikolovska Macedonia
Maggie McNeill USA
Magnus S Hoelvold United Kingdom
Maiju Laamanen Finland
Maja Karlsson Sweden
Mallas Huttunen Finland
Mamen Briz Hernández Spain
Mandi Canada
Mandy Bergman Canada
Manfred Korn Germany
Marc Roig Spain
Marc Roig Spain
Mari Kukkonen Finland
mari leskinen finland
Maria Italy
Maria Blom Finland
Maria Gabriella Lattarulo Italy
Maria Huuhka Finland
Maria Johansson Sweden
Maria Johansson Sweden
maria lohikivi finland
Maria Morozova Hungary
Maria Wiedlack Austria
marianne chargois france
Marie Champion France
Marie-Eve Canada
Marie-Ève Muller Canada
Mariëlle van Veen the Netherlands
Marie-Noëlle Anctil Canada
Marika Lahdenperä Finland
Marina Macedonia
Marina Tupran Romania
Marion Pécot France
Marisa Silvana Tarantino Argentina
Marius Bogdan Tudor Romania
Marja Eskola Finland
Mark Brill Canada
Markku Hannula Finland
Markku Mattila Finland
Marla France
Martin Olafsen Norway
Martina Lohan Germany
Martina Medolago Switzerland
Martina Nedelkovska Macedonian
Martina Nedelkovska Macedonian
Martina Pitkänen Finland
Martina Pitkänen Finland
Martyna Tokarska Poland
Mary Lynne Biener Canada
Marylie Savoie Canada
Mathieu Lamour France
Matilde Quintela Portugal
Matthias Germany
Matthias Lehmann Germany
Matthias Vernaldi Deutschland
Maude Santerre Canada
Maxime Vallée Canada
Maya Perrier Deutschland, Berlin
Mel Bradley Northern Ireland
Merel van Mansom Currently living in Sweden, Dutch origin
Mic Rasmussen Switzerland
Micha Nagursky Deutschland
Michael Gümbel Germany
Michael Gümbel Germany
Michael McMorris United Kingdom
Michael Teichmann Germany
Michael Wheatley Canada
Michelle Germany
Mihail Seppälä Finland
Mika Peltola Finland
Mike FitzGibbon Ireland
Milan Vukašinović Serbia
Milla Karhu Finland
mimi canada
Mina Tolu Germany/Malta
Minna Hög Finland
Minna Huovinen Finland
Minna Oksanen Finland
Minna Rissanen Finland
Minna Salonen Finland
Minna Uimonen Finland
Mira Aleena Germany
Miron Ionela Romania
Miron Ionela Romania
Miss Barbrafisch Canada
Misty Luminais USA
Misty Luminais USA
Monard Sandra France
Monica Italia
Mónica Monroy Jurado Estado Español
Morten Peters Germany
MS India
Mumtaz Karimjee UK
Murat Mislimi Macedonia
Mylène St-Onge Canada, QC
Myra Beserianou Greece
Nandita Sharma USA
Natalia Judzińska PL
Natalie Kaminski Canada
Natasha Boshkova Macedonia
Natasha Boshkova Macedonia
Nathalie France
Nathalie Delaunoy Belgium
Navarro France
nicky australia
Nicolas Schevin Finland
Nicole D. McFadyen Canada
Nicole Nepton Canada
Nicole Paetow Germany
Nicole Siri Italy
Nicole von Horst Germany
Nicoleta Apostol Romania
Niina Sahi Finland
Niina Vuolajarvi Finland
Nina Seifert Germany
Niovi Fotopoulou United Kingdom
Nony Mos France
Olga Wennergren Sweden
Oliver Schott Germany
Olivia Nitis Romania
orsolya ferenczi germany
Pablo Costa Spain
paolo bello italia
Pascale Robitaille Canada
Pasi Kirkkopelto Finland
Patrice Gohier France
Patricia Assouline France
Patricia Assouline France
Patricia Muñoz Luna Spain
Patrick Charette-Dionne Canada
Patrick Henkelmann Germany
Paul Crider USA
Paul Suciu UK
Paula Cabeçadas Portugal
Pauline Bergeron Canada
Pauline Rousseau france
Pauline Rousseau france
Pedro Feijó Portugal
Peter Heinen Denmark
Petra Kutalkova Czech Republic
Pétur Guðmundsson Iceland
Philipp Germany
Philipp Muhr Austria
Phoenix Jakonen Sweden
Pierre Brasseur Lille 1
Pierre Nazereau France
Pierre-Henri Minot Canada
Piia Lavila UK/Finland
Pilvi Takala Finland
Ponzer Tinou Austria
Quentin Barthassat Switzerland
Querelle Marseille france
Raija Rintala Finland
Raluca Petcut Roumania
Raquel Freire Portugal
Raúl del Valle Spain
Rebekka Paakkola Finland
Rebekka Paakkola Finland
Reetta Hanhikoski Finland
Reetta Laitinen Finland
Reko Rintamäki Suomi
Renaud Chantraine France
Ricardo Petinga Portugal
Richard Dalton Canada
Richard Girard United States of America
Rikki de la Vega USA
rino castiglione italy
Rita Seara Portugal
Rob Gloucestetshire
rob USA
Romy Alizee france
Roope Kanninen Finland
Rosa Merilainen Finland
Rosália Pedrosa Portugal
Roseli Ferreira Switzerland
Rossanne Arii U.S.
Roxana Marin Romania
Roxane France
Rufin France
Rufin France
Ruka Toivonen Finland
Rumena Gjerdovska Macedonia
Ruth Jacob Ireland
Ruth Morgan Thomas Scotland , UK
Ruth Weismann Austria
Sabrina Morena Italy
Saga Nyrén Finland
Saija Aaltonen Finland
Salla Hiltunen Finland
Samuli Neuvonen Finland
Sandra Guyer Switzerland
Sandra Laczny Germany
Sandra Redzovic Germany
Sanna Lehtonen Finland
Santeri Jääskeläinen Finland
Sara grubissa Italy
Sara grubissa Italy
Sarah Broad Canada
Sari Soilander Finland
Satu Tuomaala Finland
schalk jo france
schutz samson france
Sebastian Toc Romania
Sébastien Barraud Canada/France
Sebring Frehner U. S. A.
Selena Grimm Germany
Selena Grimm Germany
Senni Moilanen Finland
Sharon Nolan Ireland
sheena UK
sheena UK
Sheila Adams Canada
Silja Goetzmann Germany
Silja Goetzmann Germany
Silja Vornanen Finland
Silke Niggemeier, Sexualtherapeutin Germany
Silvestri France
Silvia Italy
sinikka huusko finland
Sir Veymon-Key Finland
Slavcho Dimitrov Macedonia
Sofia Del Vita Italy
Soler France
Sonja Dolinsek Germany
Sood, Petra Deutschland
Sophie d’Aubrebij Belgium
Stefán Erlingsson Iceland
Stefán Erlingsson Iceland
Stefan Handschlag Germany
Stefanie Lohaus Germany
Stein Fosslie Norway
Stephanie Satzinger Austria
Stephen Keegan Ireland
Steve Chong Canada
Steve Webster Scotland
Stuart Cryer Canada
Susanna Italy
Susanne Frühwirth Austria
Susi Germany
Suzanne Kelly Canada
Sven Dirks Austria
Svenja Oberender Germany
Sybil Holiday USA
Taneli Viitahuhta Finland
Tapani Santala Finland
Tara Durney USA
Tarja Jaakola Finland
Teemu Anttila Finland
Teresa Buecker Germany
Tero Keski-Valkama Finland
Thekla Morgenroth Germany
Thelma Usa
THEVOZ SYLVAIN SWITZERLAND
THEVOZ SYLVAIN SWITZERLAND
Thierry Schaffauser France
Thorolfur Beck Iceland
Tiia Forsström Finland
Tiina Hämäläinen Finland
Tiina Molander Finland
Timéo A. France
Timéo A. France
Timo Ala-Vähälä Suomi
Timo Järvenpää Finland
Timo Järvenpää Finland
Timo Torppari Finland
Tineke Ritmeester The Netherlands
Tiziana Muglia Italis
Toni Jauhiainen Finland
Toni Porter Australia
Tonnelé-Verjus Juliette France
Toril Martinussen Norway
Tove Pils Sweden
Tracey TieF Canada
Tranisha US
Treena Orchard Canada
Trent Newmeyer Canada
Trixie Fontaine United States
Tsvetelina Radoslavova Yovova Deutschland
Tuula Juvonen Finland
Valentina Iancu Romania
valentina visentin  venezia italia
valentina visentin venezia italia
Valeria Cristiano Italy
Valeria Mercandino italy
Valeria Mercandino italy
Valeria Stabile Italy
Vanja Dimitrievski Macedonia
Varpu Löfman Finland
Veda Popovici Romania
Venja Huovinen Finland
Venla Kallio Finland
Veronique Boyer france
Véronique Léonard Belgium
Vesa Linja-aho Finland
Vesna Macedonia
Viivi Lamberg Finland
Vilja Oltava Finland
Vincent Abalain France
Voskre Naumoska Ilieva Macedonia
VSymon france
WildcatFreiburg Germany
William B Caroline France
Wolfgang Russ Germany
Yagos Koliopanos Greece
Yasmin Italy
Yesenia Sparkles United States
Yolanda Estes Ecuador
Yom France
yori gagarim germany
Zoe Kunstenaar USA
Zuzanna Dziuban Poland
Zvonko Dimoski Macedonia
Никола Гелевски Република Македонија
design & theme: www.bazingadesigns.com